การประชุมหารือระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้ง พรรคการเมือง และสื่อมวลชน ตามพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00-15.00น.
ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์
พรรคการเมืองทั้งหมด98พรรค.มาร่วมหารือกับกกต.ทั้งหมด77พรรคการเมือง..โดยมี
///นายอิทธิพล บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการเลือกตั้ง
นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง
นายฉันตรไชย จันทร์พรายศรี กรรมการการเลือกตั้ง
นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง
นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการเลือกตั้ง
นายฐิติเชฎฐ์ นุชนาฎ กรรมการการเลือกตั้ง.