เมื่อวันที่ 1 พ.ค.62 กลุ่มแรงงานนอกระบบ เคลื่อนจากจากสนามกีฬากองทัพบก มายังอาคารกีฬาเวสน์ 2 (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง โดยมี พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงงาน ร่วมขบวนเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ คำขวัญวันแรงงานแห่งชาติปี 2562 คือ แรงงานก้าวหน้าเศรษฐกิจก้าวไกล เทิดไท้องค์ราชัน

พล.ต.อ.อดุลย์ บอกว่า รัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญของผู้ใช้แรงงาน โดยดำเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานและครอบครัว ให้มีความมั่นคง อาทิ การคุ้มครองสิทธิแรงงาน การยกระดับคุณภาพชีวิตและหลักประกันทางสังคมการปรับปรุงและยกระดับกฎหมายให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล

ที่ผ่านมา ดำเนินการให้กับผู้ใช้แรงงานในหลายด้าน อาทิ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการปฏิบัติต่อผู้ใช้แรงงานอย่างผิดกฎหมาย และ การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จนได้รับการปรับอันดับสถานการณ์การค้ามนุษย์จาก Tier 2 Watch List เป็น Tier 2 ได้รับการปลดใบเหลืองจาก EU และ ได้รับการจัดอันดับด้านการจัดการการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายในระดับที่มีความสำเร็จมาก ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเป็นปีที่ 2 ต่อเนื่องกัน และได้ดำเนินการ ตามข้อเรียกร้องและข้อเสนอแนะจากผู้ใช้แรงงาน แก้ไขพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 การปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 74 ซึ่งได้ดำเนินการแล้ว

สำหรับการปรับฐานเงินบำนาญในกรณีผู้ประกันพ้นสภาพตามมาตรา 33 ให้ใช้ฐานค่าจ้างเดิมมาเป็นฐานคำนวณเงินบำนาญชราภาพ การออกกฎหมายคุ้มครองส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพแรงงานนอกระบบ การรับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO ) ฉบับที่ 87 และเป็นข้อเรียกร้องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งกระทรวงแรงงานได้มอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาความเป็นไปได้และทบทวนแก้ไขกฎหมาย

นายทวี เตชะธีราวัฒน์ ประธานสภาองค์การลูกจ้างสมาพันธ์แรงงานแห่งประเทศไทย ได้ยื่นขอเรียกร้อง 10 ข้อต่อ นายกรัฐมนตรี อาทิ 1ให้รับรองอนุสัญญาองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ 2.ให้เร่งนำร่องพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ ฉบับแก้ไขที่ผ่านประชาพิจารณ์มาแล้ว เข้าสู่กระบวนการพิจารณาเร่งด่วน 3.ให้แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.คุ้มครองเเรงงาน 4.ปฏิรูปแก้ไขหลักประกันสังคม ปรับฐานเงินบำนาญเริ่มต้นที่ 5000 บาท กำหนดการเกษียณอายุของลูกจ้างอยู่ที่ 60 ปี กรณีลูกจ้างมีอายุ 55 ปี ลาออก ให้นายจ้างอนุญาตให้ลาออกได้ ได้รับสิทธิเกษียณ ทุกประการ 5 ให้รวมองทุนทดแทน กับกองทุนความปลอดภัยแรงงาน ให้เร่งดำเนินการ พรบ.กองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ

6 ส่งเสริมให้จัดตั้ง สหกรณ์ออมทรัพย์และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 7.ให้ความคุ้มครองลูกจ้างนอกระบบ ซับคอนแทค ลูกจ้างเหมา โดยให้นายจ้างปฏิบัติตามมาตรา 11/1 8.จัดสวัสดิการกองทุน ของรัฐวิสาหกิจ ที่ยังมีสถานภาพเป็นพนักงาน และพ้นสภาพพนักงาน ให้ได้รับไม่น้อยกว่าลุกจ้างภาคเอกชนที่ได้รับตามระบบประกันสังคม 9.จัดให้มีระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมกับการดำเนินการ 10 แต่งตั้งคณะทำงานติดตามข้อเรียกร้องในวันแรงงานปี 62

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติ 2562 กล่าวปราศรัย และพบปะผู้ใช้แรงงาน รับข้อเสนอ 10 ข้อ ย้ำว่ารัฐบาลมุ่งหวังที่จะให้ประเทศไทยมีภาคการผลิตที่เป็นอุตสาหกรรม 4.0 และตั้งใจที่จะให้ผู้ใช้แรงงานได้เข้าถึงสิทธิ์ต่างๆออย่างทั่วถึงเท่าเทียม สำหรับข้อเรียกร้องในปีนี้ บางส่วนรัฐดำเนินการแล้ว บางส่วนอยู่ระหว่าดำเนินการ จึงมอบหมายให้ กระทรวงแรงงาน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกำหนดกรอบร่วมกันให้ครอบคลุมทุกมิติต่อไป

ขอบคุณข้อมูล / กรุงเทพธุรกิจ