วันอังคารที่ ๑๙ พ.ค.๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.

นายพิรุณ วิมลอักษร นายอำเภอไทรน้อย
ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบอัคคีภัย โดยมี
ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาด จ.นนทบุรี นายกกิ่งกาชาด อ.ไทรน้อย ทีมกิ่งกาชาด ผู้แทน ปภ. ผู้แทน พมจ. พร้อมด้วยปลัดอาวุโส อ.ไทรน้อยปลัดอำเภอไทรน้อย เสมียนตรา หัวหน้าเกษตรพร้อมเจ้าหน้าที่เกษตรอ.ไทรน้อย และที่ปรึกษา อบจ.จ.นนทบุรี ชมรมกำนัน ผญบ.อ.ไทรน้อย นายก อบต.ทวีวัฒนา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผช.ผญ.บ. แพทย์ และผู้นำชุมชน ตำบลทวีวัฒนา ร่วมมอบของช่วยเหลือผู้ประสบอัคคัภัย สถานที่บ้านเลขที่ 46 ม.3 ต.ทวีวัฒนา อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี เจ้าของบ้าน ม.ล.ละเมียด โตษณีย์