พิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา Kick Off ตามโครงการ “เมืองสวย น้ำใส นนทบุรีปลอดผักตบชวา วัชพืช และสิ่งปฏิกูล” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี

วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา Kick Off ตามโครงการ “เมืองสวย น้ำใส นนทบุรีปลอดผักตบชวา วัชพืช และสิ่งปฏิกูล” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563
ณ โดมสนามกีฬาพิทักษ์นนทเขต อำเภอไทรน้อย โดยมีนายพิรุณ วิมลอักษร นายอำเภอไทรน้อย แพทย์หญิง มาลี ศิริสุนทรานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลไทรน้อย
นายหยด เอี่ยมอาจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย นายพรเทพ ชมชู ปลัดเทศบาลตำบลไทรน้อย นางแสงมณี รอดเผือก หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลไทรน้อย พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในอำเภอไทรน้อย ร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยได้รับความร่วมมือจากจิตอาสาพระราชทาน จำนวน 200 คน จากส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน ร่วมกันทำการจัดเก็บผักตบชวา วัชพืช และสิ่งปฏิกูล ตลอดแนวลำคลองพระพิมลราชา บริเวณอำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี