วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายสุวิชา จอประยูร ประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อ.ไทรน้อย พร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ทุกตำบล ทุกหมู่บ้าน จำนวน 225 คน ได้ร่วมยื่นหนังสือแสดงเจตนารมณ์ที่จะปกป้อง เทิดทูน สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้กับ นายพิรุณ วิมลอักษร นายอำเภอไทรน้อย ทั้งนี้ได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี หลังจากนั้นได้แยกย้ายกันเดินทางกลับ

รายงาน : ณัฐวดี เฉลียวชาติ