พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐินให้ โรงเรียนวิวเทควันโดคลับ น้อมนำไปถวายพระสงฆ์ จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดท่าโพธิ์วรวิหาร พระอารามหลวงตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อเวลา 09.30 น.วันนี้ (17 ตุลาคม 2563) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐินให้โรงเรียนวิวเทควันโดคลับ น้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดท่าโพธิ์วรวิหาร พระอารามหลวง ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นางสาวเยาวภา บุรพลชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน (อดีตนักกีฬาเทควันโดเหรียญทองแดงโอลิมปิก) เป็นผู้อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์วัดท่าโพธิ์วรวิหาร พระอารามหลวง พร้อมกันนี้ พระครูปลัดสุวัฒนธรรมคุณ (จินดา ฐานจินโต) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เลขานุการเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวันครศรีธรรมราช นายภาณุ ศรีบุศยกาญจน์ สมาชิกผู้แทนราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และ พุทธศาสนิกชนร่วมในพิธีจำนวนมาก

โดยยอดเงินที่ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานโรงเรียนวิวเทควันโดคลับ ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น จำนวน 1,597,748 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน)หลังจากเสร็จสิ้นพิธี นางสาวเยาวภา บุรพลชัย ประธานในพิธีได้มอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์ วงโยธวาทิตโรงเรียนเบญจมราชูทิศเบญมราชูทิศ อีกด้วย

ทั้งนี้ วัดท่าโพธิ์วรวิหาร หรือวัดท่าโพธิ์ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ. ๒๓๒๗ ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระอารามหลวง เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๐ ปัจจุบันมี พระราชญาณมุณี วิ. (จรัญ โอภาโส) เป็น เจ้าอาวาส