สสว. จัดงานสุดยอด SME ของดี ทริปเด็ด 77 จังหวัด
ชม ชิม ชอป ชิลล์ FEEL GOOD

สสว. จับมือ มศก. จัดงานทดสอบตลาด “สุดยอด SME ของดี ทริปเด็ด 77 จังหวัด” ภายใต้แนวคิด ชม ชิม ชอป ชิลล์ FEEL GOOD รวบรวมของดึ ทริปเด็ด 77 จังหวัด พบกับผู้ประกอบการจากทั่วประเทศร่วมออกร้านและจำหน่ายสินค้า และมินิคอนเสิร์ตจาก ศิลปิน Pretzelle, พลพล และ Indigo การเปิดตัวแพลตฟอร์ม Application : SME PROVINCIAL TRIPS และพบกับ Miss Tourism World Thailand 2020 ระหว่างวันที่ 25-27 กันยายนนี้ ที่ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก
(ราชประสงค์) คาดว่าจะสร้างรายได้ในการจัดงานครั้งนี้ได้เป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท
นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า สสว.
ได้ดำเนินโครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด ปี 2563 (SME Provincial Champions 2020)” โดยร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร (มศก.) ในการดำเนินโครงการฯ เพื่อพัฒนาและต่อยอดความสำเร็จโดยเน้นส่งเสริม SME และ Micro SME ทั้ง 4 กลุ่ม ที่เป็น Supply Chain ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ด้วยการนำอัตลักษณ์ท้องถิ่น มาบูรณาการเข้ากับการท่องเที่ยวโดยชุมชน หรือ Community-Based Tourism ซึ่งมีทุนทางวัฒนธรรม สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่เป็น DNA ของแต่ละชุมชนมาสร้างเป็น Selling Point ของการท่องเที่ยวภายใต้แนวคิด “ชม ชิม ชอป ชิลล์ FEEL GOOD” พร้อมผลักดันสู่เชิงพาณิชย์ด้วยการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม Application : SME PROVINCIAL TRIPS เนื่องจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของหลายประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย เพราะนอกจากจะเป็นการสร้างรายได้ให้ประเทศแล้ว ยังเกิดการการจ้างงานและกระจายรายได้ไปสู่ประชาชนในวงกว้าง
ผอ.สสว. กล่าวต่อว่า การแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว มักจะมีความคาดหวังของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทั้งมาตรฐานความพึงพอใจ และปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภค ซึ่งการดำเนินกิจกรรมโครงการดังกล่าว สสว. ได้นำข้อมูลด้านการท่องเที่ยวมาพิจารณาถึงการตอบสนองการท่องเที่ยวให้ได้ครบถ้วนมากที่สุด
เช่น เรื่องการนำแนวคิดกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยวในระดับจุลภาคมานำเสนอออกสู่ตลาด ก่อให้เกิดความหลากหลายในการตอบสนองกลุ่มนักท่องเที่ยวได้ในระดับมหภาคด้วย เพราะในแต่ละจังหวัดล้วนมีสินค้าดี บริการเด่น ที่พักมีสไตล์ ตลอดจนสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม เมื่อนำมาบูรณาการเข้าด้วยกันก็สามารถจัดเส้นทางการท่องเที่ยวให้มีความน่าสนใจและมีความเข้มแข็งมากขึ้น อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยให้เติบโตพร้อมกันทั้งองคาพยพ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของโครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด และภายหลังการดำเนินการ จะมีกิจกรรมทดสอบตลาดภายใต้ชื่องาน “สุดยอด SME ของดี ทริปเด็ด 77 จังหวัด” ภายใต้แนวคิด ชม ชิม ชอป ชิลล์ FEEL GOOD รวบรวมของดึ ทริปเด็ด 77 จังหวัด ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศ ดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าว
คาดว่าจะสร้างรายได้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ และกระจายรายได้จากส่วนกลางไปยังท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน
เป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท
“โครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด มีวัตถุประสงค์เพื่อดึงผู้ประกอบการที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดในแต่ละด้านมาพัฒนา และผลักดันให้เกิดความร่วมมือกันในจังหวัดนั้นๆ ให้กลายเป็นคลัสเตอร์ท่องเที่ยวจังหวัด และเมื่อพัฒนารวมทั้งเชื่อมโยงได้แล้ว จึงต้องมีเครื่องมือสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์ บริการ และที่ท่องเที่ยวที่ร่วมมือกันเหล่านั้น ได้มีช่องทาง
ในการนำเสนอตนเองออกสู่ตลาด ทั้งที่เป็นการให้ข้อมูลท่องเที่ยว ข้อมูลสินค้าและบริการต่างๆที่น่าสนใจ ให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่คาดว่าจะมาเป็นลูกค้าได้พิจารณา และเลือกซื้อเลือกจองได้สะดวกตามความนิยม หรือกระแสโลกที่กำลังเดินทางไปสู่ความเป็น Digitalization โดยเลือกใช้ช่องทาง Online ในลักษณะของ Website หรือ Application : SME Provincial Trips เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยได้เติบโตอย่างยั่งยืนนั่นเอง” ผอ.สสว. ระบุ

ดร.ศรายุทธ แสนมี ผู้อำนวยการสำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวเพิ่มเติมว่า ประเทศไทย
มีความหลากหลายในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะวัฒนธรรม ศาสนา มีภาษา ท้องถิ่น มีวิถีชีวิตที่หลากหลายและน่าสนใจ อีกทั้งผลิตภัณฑ์ และบริการ รวมถึงความน่าสนใจทางภูมิศาสตร์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งสามารถนำมาพัฒนา แต่งเติม เชื่อมโยง เพื่อนำมาเสนอในทิศทางที่เหมาะสม แม้ว่าการดำเนินธุรกิจจะต้องอยู่บนวิถีแห่งการแข่งขันอย่างเสรี แต่หากได้รับการเติมเต็มระหว่างกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ย่อมก่อให้เกิดภาพรวมเศรษฐกิจที่เข้มแข็งและก้าวข้ามคำว่า “คู่แข่ง” โดยผู้ประกอบการที่เชื่อมโยงกัน และจำกัดความว่าเป็นกลุ่ม Cluster ซึ่งจะสามารถเติมเต็มเกื้อหนุนและเกิดเป็นความยั่งยืนทางธุรกิจไปด้วยกันได้แน่นอน งานในครั้งนี้เราจึงจะได้เห็นความร่วมมือจาก
กลุ่มผู้ประกอบการสะท้อนออกมาเป็นสินค้า เส้นทางท่องเที่ยว ชุมชนท่องเที่ยวที่ล้วนมีอัตลักษณ์ของตนเอง และต่างเอื้อประโยชน์เกื้อกูลซึ่งกันและกัน
สำหรับการจัดงาน “สุดยอด SME ของดี ทริปเด็ด 77 จังหวัด” ภายใต้แนวคิด ชม ชิม ชอป ชิลล์ FEEL GOOD รวบรวมของดี ทริปเด็ด 77 จังหวัด โดยรวบรวมร้านเด่นร้านดังจากทั่วประเทศแล้ว ภายในงานยังมีการมอบโล่ต้นแบบ
คลัสเตอร์ท่องเที่ยว จังหวัดจำนวน 5 รางวัล ได้แก่ 1.จังหวัดสถพรรบุรี รางวัลไดมอลด์ คลัสเตอร์ 2.จังหวัดนครปฐม รางวัลแพลตินัม คลัสเตอร์ 3.จังหวัดลำปาง รางวัลโกลด์ คลัสเตอร์ 4.จังหวัดกระบี่ รางวัลซิลเวอร์คลัสเตอร์ 5.จังหวัดอุทัยธานี รางวัลบรอนซ์ คลัส และพบกับทูตการท่องเที่ยวและกีฬา Miss Tourism World Thailand 2020 จึงขอเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวและผู้สนใจ ได้มา ชม ชิม ชอป ชิลล์ FEEL GOOD ในงาน “สุดยอด SME ของดี ทริปเด็ด 77 จังหวัด” ระหว่าง วันที่ 25 – 27 กันยายน 2563 ณ ชั้น M ศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก (ราชประสงค์ และสามารถติดตามความเคลื่อนไหวและเยี่ยมชมสุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions)