เมื่อวันที่ 11 ก.ย.2563 “คุณอัญชลี วานิช เทพบุตร” ได้เปิดโครงการ ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสตรี พัฒนาคุณภาพชีวิต “รู้รอบเรื่องการเงิน ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจสู้ภัยโควิด”

หน่วยงานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดภูเก็ต และกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้ร่วมมือกันจัดโครงการ ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสตรี พัฒนาคุณภาพชีวิต “รู้รอบเรื่องการเงิน ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจสู้ภัยโควิด”
ซึ่งได้มีการจัดการโครงการระหว่างที่วันที่ 11-12 กันยายน 2563 ณ โรงแรม โอโฮ ภูเก็ต ต.ฉลอง อ.เมือง

จ.ภูเก็ต

ซึ่งวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 มีการบรรยาย กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การวางแผนทางการเงินสำหรับการลงทุน , รู้รอบเรื่องการเงิน วางแผนการเงินอย่างชาญฉลาด , ภาคปฏิบัติ การจัดทำแผนธุรกิจและการเขียนแผนธุรกิจเพื่อให้ประสบความสำเร็จ , กิจกรรมกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อสร้างเครือข่ายองค์กรสตรี

และวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 ได้มีการบรรยายยุทธศาสตร์การวางแผนการออม , การจัดการภาระหนี้สินอย่างมีประสิทธิภาพ ,และภาคปฏิบัติ การจัดทำแผนการทางเงินเพื่อความมั่นคง