ผู้ว่าโคราช เข้ารับพระราชทานแผ่นธรรมนาวา “วัง” เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเชิญไปมอบให้กับวัด สถานศึกษา เรือนจำ สถานพินิจ และประชาชนในพื้นที่

นครราชสีมา – วันนี้ (22 พฤษภาคม 2567) ที่ห้องมูลนิธิพลเอกเปรม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานแผ่นธรรมนาวา “วัง” เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 100,000 แผ่น เพื่อเชิญไปมอบให้กับวัด สถานศึกษา เรือนจำ สถานพินิจ และประชาชน ในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2567  นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแผ่นธรรมนาวา “วัง” ให้แก่วัด สถานศึกษา เรือนจำ สถานพินิจ และประชาชนในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งแผ่นธรรมนาวา “วัง” นี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ พร้อมคติธรรม ธรรมนาวา “วัง” ซึ่งประกอบด้วยหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์แบบวิธีระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยและหลักอริยสัจ 4 ที่เป็นคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ในห้วงวันสำคัญของพระพุทธศาสนา คือ “วันวิสาขบูชา” อันจะนำไปสู่ประโยชน์สุขที่พึงจะได้รับจากพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงผ่านหลักการปฏิบัติอย่างถูกต้องตรงตามพุทธบัญญัติ.

///////ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ // นครราชสีมา