1300ปี พระนอนสมัยทราวดี เป็นหินทรายแดง ตำนานมรดกทางศิลปะวัฒนธรรม ต.เสมา อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ร 6. เสด็จฯ ประพาส ครั้งเป็น สมเด็จพระโอรสาธิราช ทางรถไฟ และ อดีตนายก พล.อ ชาติชาย ชุณหะวัณ และ สส.สุวัจน์ ลิปตพัลลภ ได้ ร่วมสร้าง พลับพลาที่ประทับใหม่ ในปี 2537

พระพุทธไสยาสน์ หรือพระนอนหินทราย
พระนอนหินทราย (โบราณ) อายุกว่า 1300 ปี ที่วัดธรรมจักรเสมาราม ตั้งอยู่ที่ บ้านคลองขวาง ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน แต่เดิมบริเวณนี้เป็นศาสนสถานในสมัยทราวดี มีโบราณวัตถุที่สำคัญ คือ พระพุทธรูปปางไสยาสน์ ก่อด้วยหินทรายที่มีความเก่าแก่และใหญ่ที่สุดของประเทศไทย มีความยาวประมาณ 13.30 เมตร สูง 2.80 เมตร สร้างขึ้นในสมัยทวาราวดี พ.ศ.1200 ที่วัดแห่งนี้ยังมีธรรมจักรเก่าแก่ ลักษณะเหมือนเสมาธรรมจักร ที่ขุดพบที่จังหวัดนครปฐม พระนอน หรือ พระพุทธไสยาสน์ สลักด้วยหินทรายแดง ขนาดใหญ่หลาย ๆ ก้อน ประกอบกัน

พระนอนหินทราย เป็นพระพุทธรูปปางเสด็จปรินพพาน มีพุทธลักษณะแบบทวาราวดี พระพักตร์หันไปทางทิศตะวันออกตามขนบของศาสนสถานในศาสนาพุทธ ในส่วนของพระพักตร์ใช้หินทรายแดงสี่ก้อนวางประกอบซ้อนกัน แล้วจึงสลักเป็นรูปวงพระพักตร์ ซึ่งมีลักษณะค่อนข้างกว้างทรงแย้มพระสรวลที่มุมพระโอษฐ์ชี้ขึ้น ส่วนพระศอเป็นหินทรายทรงกลมหนึ่งก้อน หนาประมาณ 35 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 90 เซนติเมตร และพระวรกายประกอบด้วยหินทรายขนาดใหญ่หลายก้อน พระนอนหินทรายเป็นพุทธลักษณะที่เป็นศิลปะทวารวดี ซึ่งเป็นยุคแรกเริ่มของประวัติศาสตร์

ปี พ.ศ.2533 กรมศิลปากรได้ทำการขุดแต่ง และบูรณะขึ้น เนื่องจากเกิดการแตกหัก และผุพัง ต่อมา ปี พ.ศ. 2538 ได้มีการสร้างอาคารและหลังคาคลุมองค์พระนอน เพื่อกันแดด กันฝน องค์พระนอนประดิษฐานอยู่ที่ วัดธรรมจักรเสมาราม ต.เสมา อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา เป็นวัดเล็ก ๆ เรียบง่าย และสงบ แต่มากด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เพราะในอดีตเรียกบริเวณเมืองดังกล่าวว่า เมืองโคราฆปุระ ต่อมาได้เรียกเพี้ยนเป็นเมืองโคราช อันเป็นต้นกำเนิดเมืองโคราชหรือนครราชสีมาในปัจจุบัน

เพราะที่นี่มีการพบธรรมจักรโบราณที่เหมือนกับ เสมาธรรมจักรที่นครปฐมด้วย และไม่ไกลนักยังมี โบราณสถานที่เป็นเทวสถานของศาสนาพราหมณ์ คือ ปราสาทหินเก่าแก่สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ได้แก่ ปราสาทหินเมืองแขก ปราสาทหินโนนกู่

โบราณสถานใกล้เคียง
ปราสาทหินเมืองเก่า, ปราสาทหินเมืองแขก, ปราสาทหินโนนกู่ เป็นเทวสถานของศาสนาพราหมณ์ คือ โรคยาศาสตร์ที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 มหาราชองค์สุดท้ายแห่งราชอาณาจักรเขมรทรงสร้างขึ้นระหว่างปี พ.ศ.1728 – 2763 สร้างด้วยศิลาแลง ตั้งอยู่ที่วัดเมืองเก่า ตำบลโคราช

ฯพณฯ พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน วางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอาคารหลังนี้ เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2536
(งบประมาณในการก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น หนึ่งล้านบาท

โดยรับบริจาค จากนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครราชสีมา
ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างโดยกรมศิลปากร ได้จัดให้มีพิธีสมโภช ขึ้นเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2537