16 ชุมชนตำบลโชคชัย โคราช ทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล คัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน หารายได้สมทบกองทุนสวัสดิการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน

นครราชสีมา-วันนี้ (27 พฤศจิกายน 2563) เทศบาลตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โดย นางลลิตภัตร พฤฒิศาสตร์ นายกเทศมนตรี ได้นำผู้นำชุมชน ทั้ง 16 ชุมชน จัดกิจกรรม “ทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล” ในโครงการรณรงค์รักษาความสะอาดและคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชน ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลโชคชัย ทั้งนี้ เพื่อหารายได้สมทบกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโชคชัย โดยจะนำไปขยะรีไซเคิล จำพวกแก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ ที่ได้จากการคัดแยกขยะในชุมชน นำมาทอดที่วัดใหม่สระประทุม หมู่ 2 ตำบลโชคชัย จากนั้น ร้านโอเล่ รีไซเคิล ซึ่งเป็นร้านรับซื้อของเก่าและจัดการขยะแบบครบวงจร จะมารับซื้อขยะรีไซเคิลเหล่านี้ที่วัด เพื่อนำไปรีไซเคิลและแปรรูปใช้ประโยชน์ซ้ำได้ต่อไป ส่วนรายได้จากการขายขยะจะนำเข้ากองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโชคชัย สำหรับไว้เป็นสวัสดิการดูแลผู้สูงในชุมชน โดยทุกคนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ดูแลซึ่งกันและกัน ทั้งยังช่วยให้รักษาสิ่งแวดล้อม มีการบริหารจัดการและลดจำนวนขยะในชุมชนได้อย่างถูกวิธี และที่สำคัญ เป็นการช่วยเพิ่มมูลค่าสิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว ให้นำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง

///ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ / นครราชสีมา