พาณิชย์โคราช คุมเข้มร้านค้า ห้ามโก่งราคาจำหน่ายปืนฉีดน้ำ หรือไม่ติดป้ายแสดงราคาหวังเอาเปรียบผู้บริโภค ระบุมีโทษปรับสูง พร้อมกำชับห้ามจำหน่าย “อุปกรณ์ไฟฟ้าช๊อตสำหรับแกล้งคน” และ“ตัวดูดน้ำ” อย่างเด็ดขาด

นครราชสีมา-วันนี้(11 เมษายน 2562) นายนคร บุตรดีวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มกํากับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ได้ร่วมมือกับสำนักชั่งตวงวัดฯ และสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดนครราชสีมา ออกตรวจสอบการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและค่าบริการสินค้าประเภทปืนฉีดน้ำ หรืออุปกรณ์เล่นสงกรานต์ทุกประเภท เนื่องจากเป็นช่วงใกล้เทศกาลสงกรานต์ผู้บริโภคจะออกมาเตรียมหาซื้อปืนฉีดน้ำไว้ให้ลูกหลานได้เล่นในช่วงเทศกาลดังกล่าวจำนวนมาก จึงอาจเป็นช่องทางให้ผู้ประกอบการร้านค้าโก่งราคา หรือจำหน่ายสินค้าไม่มีคุณภาพ เพื่อเอาเปรียบผู้บริโภคได้

จากการตรวจสอบพบว่า ร้านค้าจำหน่ายอุปกรณ์เล่นสงกรานต์-ปืนฉีดน้ำในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาหลายร้านที่ยังไม่ติดป้ายแสดงราคาให้ถูกต้องครบถ้วนชัดเจน เจ้าหน้าที่จึงได้ตักเตือนและให้คำแนะนำผู้ประกอบการแล้ว ส่วนการจำหน่ายสินค้าในปีนี้ ผู้ประกอบการต่างบอกว่า ยังไม่คึกคักเท่าที่ควร อาจเนื่องมาจากอยู่ระหว่างการเดินทางกลับภูมิลำเนา จึงทำให้ยอดซื้อไม่สูงเท่ากับปีที่แล้วในห้วงเวลาเดียวกัน

สำหรับผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนไม่ติดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจนตามระเบียบจะถือว่ามีความผิดตามมาตรา 40 แห่ง พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท ซึ่งลักษณะความผิดจะมีทั้งการแสดงราคาจำหน่ายปลีกสินค้าหรือค่าบริการไม่ตรงตามราคาที่จำหน่ายจริง ,หรือไม่มีการพิมพ์-แสดงราคาไว้ที่ฉลากภาชนะ-สิ่งหุ้มห่อสินค้า หรือระบุแสดงราคาที่ไม่ชัดเจนจนผู้บริโภคเกิดความเข้าใจผิดขึ้นได้ ซึ่งโทษสำหรับผู้กระทำฝ่าฝืนดังกล่าว จะครอบคลุมไปถึงร้านค้ารายย่อยหรือร้านโชห่วยตามหมู่บ้าน/ชุมชนด้วย

นอกจากนี้ สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดฯ หรือ สคบ. ได้ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ประกอบการร้านค้า ห้ามจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าช๊อตสำหรับแกล้งคน เป็นการชั่วคราว เนื่องจากมีเหตุอันน่าเชื่อว่า อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค รวมถึงไม่อาจป้องกันอันตรายที่จะเกิดจากสินค้าเหล่านี้ได้ คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จึงมีมติให้ทีคำสั่งห้ามขายสินค้าอุปกรณ์ไฟฟ้าช๊อตสำหรับแกล้งคนเป็นการถาวร อาศัยตามมาตรา 36 วรรค 2 แห่ง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 และให้รวมถึงการห้ามจำหน่ายสินค้าที่เรียกกันว่า “ของเล่นชนิดพองตัวเมื่อแช่น้ำ” หรือ “ตัวดูดน้ำ”ด้วย

///////////////

ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ // นครราชสีมา