มติ”การบินไทย” แต่งตั้งบอร์ดใหม่ 4 คน

รายงานข่าววันที่ 25 พฤษภาคม 2563 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการ ตั้งกรรมการบริษัทใหม่ 4 คน ประกอบด้วย1.นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทน นายปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์ 2.บุญทักษ์ หวังเจริญ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทน นายพินิจ พัวพันธ์ 3.นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทน นางปราถนา มงคลกุล 4.นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทน นางสาว ศิริกุล เลากัยภัยทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 19 พ.ค.2563 มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ให้กระทรวงการคลังลดการถือหุ้นการบินไทยตํ่ากว่า 50% พร้อมกับยื่นฟื้นฟูกิจการภายใต้ศาลล้มละลาย ตามมาตรา 90/12 ต่อมาวันที่ 22 พ.ค. กระทรวงการคลังได้ตกลงขายหุ้นบริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) (THAI) ให้กับกองทุนวายุภักษ์ หนึ่ง จำนวน 69,193,870 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน 3.17% ที่หุ้นละ 4.03 บาท รวมมูลค่า 278.85 ล้านบาท ส่งผลให้กระทรวงการคลัง ลดสัดส่วนการถือหุ้นการบินไทยจาก 51.03% เหลือ 47.86% ทำให้การบินไทยออกจากการเป็นรัฐวิสาหกิจ