มหาดไทย ถอนร่างกฎกระทรวงต่างชาติซื้อที่ดิน ออกจาก มติครม. ระบุเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ขอนำไปศึกษาใหม่

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงการถอนร่างกฎกระทรวงการได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าวตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ การลงทุนโดยการดึงดูดคนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย พ.ศ. … ออกจากมติ ครม.ที่ได้มีการอนุมัติหลักการไปเมื่อวันที่ 25 ต.ค.ว่า เราจะนำเรื่องดังกล่าวกลับไปศึกษาใหม่ เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน ต้องไปศึกษาใหม่ ไปดูถึงผลดีผลเสียที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้
ครม.พิจารณา
ทั้งนี้เมื่อมีการถอนวาระนี้ออกจาก ครม.แล้วเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จะมีหนังสือแจ้งไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาให้ยุติขั้นตอนของคณะกรรมการกฤษฎีกาในเรื่องนี้ลง โดยให้ใช้กฎหมายฉบับเดิมที่มีการออกกฎกระทรวงตั้งแต่ปี 2545