วันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปี เป็น “วันดินโลก” (World Soil Day) ยิ่งกว่านั้น ยังประกาศให้ ปี ๒๕๕๘ เป็น “ปีดินสากล” หรือ International Year of Soils

พระนามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือ “ภูมิพลอดุลยเดช” ด้วยความเป็นพระมหากษัตริย์ “คลุกอยู่กับดิน” สมดังพระนาม จนเป็นที่ประจักษ์ใจคนทั้งโลก องค์การสหประชาชาติ จึงเทิดพระเกียรติ กำหนดให้วันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปี เป็น “วันดินโลก” (World Soil Day) ยิ่งกว่านั้น ยังประกาศให้ ปี ๒๕๕๘ เป็น “ปีดินสากล” หรือ International Year of Soils
สำหรับวันดินโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีนั้น จะตรงกับวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงนับเป็นการสดุดีพระเกียรติคุณในระดับนานาชาติ ตามที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญด้านการบริหารจัดการทรัพยากรดิน และทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่สนับสนุนการบริหารจัดการดินอย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน รวมทั้งเป็นที่ยอมรับอย่างเป็นรูปธรรมทั้งในประเทศและนานาประเทศ จนได้รับทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยชาติ” พระองค์แรกของโลก เมื่อเดือนเมษายน 2555 ที่ผ่านมาจากสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ