เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. ที่ฟาร์มเห็ดครูพยงค์ หมู่ที่ 6 ตำบลทางพระ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานจัดกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ ตำบลโคกพุทรา อำเภอโพธิ์ทอง มีนายไพบูลย์ ศุภบุญ นายอำเภอโพธิ์ทอง นายวิวัฒน์ชัย พันวา เกษตรและสหกรณ์จังหวัด นายไพศาล สุขปุณพันธ์ ประมงจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้สูงอายุตำบลโคกพุทรา ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรม

นายเรวัต กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันจังหวัดอ่างทอง โดยการนำของตนเองมีการส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนของจังหวัดอ่างทองใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา ซึ่งได้รับความร่วมมือร่วมใจจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดี ทั้งโครงการปล่อยน้ำเข้านา ปล่อยปลาเข้าทุ่ง ซึ่งที่ผ่านมาทำการเพาะพันธุ์และปล่อยลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อย ตามคลองมากกว่า 10 ล้านตัว ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากหลังขอความมือจากพี่น้องชาวนาให้งดการทำนา และปล่อยน้ำปลาอยปลาเข้านา นอกจากนี้ยังจะมีโครงการน้ำดีมีปลา น้ำเสียปลาอยู่ได้ จึงอยากให้ผู้สูงอายุดำเนินชีวิตอย่สงมีความสุข และมีสุขภาพแข็งแรง ต่อไป.

และยินดีกับครูยงค์ หรือครูพยงค์ แสนกมล ปอบเห็ดตัวแม่ ที่ฝาวิกฤต ขนาดยอมขายชีวิตตัวเอง แลกกับเงินประกันมาตอบแทนคุณมารดา ยิ่งประชดชีวิต ในเส้นทางที่ คิดบวก ทุ่มเทการเรียนรู้เรื่องเห็ด 10 ปี

วันนี้ครูยงค์ เป็นแม่งาน หาของบริจาคให้ผู้สูงอายุในบ้านเกิดที่โคกพุทรา มีคนชรา เพื่อนแม่ กว่า 120 ชีิวต มาร่วมงาน ขณะที่ได้ พ่อเมืองจังหวัดอ่างทอง เดินทางมาร่วมเป็นประธาน ให้กำลังใจ สร้างขวัญ ให้กับกลุ่มเกษตรกร พร้อมกับให้หลักคิด นำพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 เศรษฐกิจพอเพียงมา เดินทางต่อยอด ร่วมกับพี่น้อง เกษตรกร ในจังหวัดอ่างทอง
ครูยงค์ ถึงกับน้ำตาปริ เมื่อ อสม.แอบ นำเค๊ก มาร้องเพลง HBD ย้อนหลังสร้างเซอร์ไพส โดยมีผู้ว่าฯอ่างทอง นาย เรวัต ประสงค์ ร่วมร้องเพลงเป็นต้นเสียงให้
ครูยงค์ อุทิศ ตนให้กับการเป็น ศ.การเรียนรู้ เป็นทีพึ่งให้กับเกษตรกร และเปิดรับองค์ความรู้ด้านการเกษตร ให้กว้างยิ่งขึ้นนอกเหนือจากเห็ด ที่เจ้าตัว ถือว่าเป็น เบอร์ต้นๆ ของประเทศ ทั้งยัง อาสาที่จะช่วยชูบ้านเกิด เป็น แหล่งเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวแบบนววิถีสืบไป