สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2562 ณ.ท่าวาสุกรี ดุสิต กรุงเทพฯ (ในการนี้ คุณพลอย คุณใหม่ เสด็จร่วม)