วันนี้ (๒๖ มี.ค. ๖๒) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบาตร เนื่องในวันครบรอบ ๑๐๒ ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีนักศึกษาคณาจารย์และผู้บริหารมหาวิทยาลัย เฝ้าฯรับเสด็จ