ผอ.นพ. ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ สถาบันการแพทย์แผนไทย สธ.ประชุมหารือเครือข่ายการแพทย์แผนไทยด้านการนวดไทย

ระดมสมอง เครื่อข่ายการแพทย์แผนไทย ด้านการนวดไทย กับ ผอ.นพ. ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี หาแนวทางในการสู้โควิด 19 ที่ต้องเดินหน้า ในวิกฤตย่อมมีโอกาส ฟังแนวคิด นิวนอมอล ใหม่ กับ การนวดแผนไทย ที่จะหาทางออกกับปัญหาของ หมอนวดจำนวน 3 แสนคนที่ ถูกผลกระทบทันที แนวคิดที่ร่วมระดมความคิด จากเครือข่าย แนวร่วม ของสถาบันการแพทย์แผนไทย มากว่า 20 หน่วยงาน รวมถึงสื่อมวลชน ได้แสดง วิสัยทัศน์ ถึงปัญหา และแนวทางในการที่จะ สร้างโอกาสใหม่ให้การนวดแผนไทย หลังเปิด วิถีใหม่ของสังคมไทย ในการต้อนรับ ตลาดผู้ใช้บริการ ให้กลับมาคึกคัก และจะโตยิ่งกว่าเดิมถึง 2-3 ร้อยเปอร์เซนต์ การสร้างศักยภาพให้กับผู้ประกอบการ และ หมอนวด จำนวน 3 แสนชีวิต ให้มีความรู้ ขีดความสามารถในการให้บริการ ในเชิงคุณภาพเทียบเท่าสากล ด้วยการเติมความรู้ จำนวนทักษะในการฝึกวิชาชีพ รวมถึงการหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่จะมาเชื่อมโยงให้เป็นระบบการนวดแผนไทย ให้กายเป็นภูมิความรู้ในระดับโลก

งานประชุมหารือเครือข่ายแพทย์แผนไทย ด้านการนวด สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี ผอ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผอ.สถาบันการแพทย์แผนไทย เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือ กับหน่วยงาน และองค์กรเอกชน ทีเ่กี่ยวเนื่อง เป็นเครือข่ายการนวดแผนไทยเพือหาทางออกของวิกฤตโควิด 19 ที่ส่งผลกระทบกับ หมอนวดแผนไทยจำนวน สามแสนคน หรือ 12500 ผู้ประกอบการร้านนวดทั่วประเทศ ในด้าน การส่งเสริม ความรู้เพิ่มเตม การ พัฒนาทักษะ ศักยภาพ การนวดไทยให้สู่มาตรฐานระดับสากล จริงๆ รวมถึงการประสานความร่วมมือด้าน กฏหมาย สิทธิทั้งนักท่องเที่ยว ผู้รับบริการ และผู้ให้บริการ ต่างๆ