พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกฯเป็นประธานประชุมคณะกรรมการอำนวยการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2562 โดยกล่าวว่า เนื่องจากปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงของสภาวะโลก และสภาวะภูมิอากาศอย่างมาก ซึ่งอาจส่งผลต่อการระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ ทั้งในประเทศและต่างประเทศเช่น โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือโรคเมอร์ส โรคไข้หวัดนก รวมถึงโรคติดต่อใหม่ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ดังนั้น เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอย่างเข้มแข็ง และมีความพร้อมรับมือโรคอุบัติใหม่ตลอดเวลา คณะกรรมการฯซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานเกี่ยวข้องทั้งหมด 33 หน่วยงาน ได้ร่วมขับเคลื่อนและทำแผนเพื่อเตรียมความพร้อม เพื่อให้ไทยสามารถลดการป่วย การตาย และลดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ เห็นชอบให้เร่งรัดทำแผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ซึ่งนานาชาติให้ความสำคัญและมีโอกาสระบาดใหญ่ได้ง่าย โดยให้อนุกรรมการขับเคลื่อนฯ เป็นแกนหลักดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้ทำแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ขอบคุณที่มา : https://siamrath.co.th/n/66591