พระบรมราชโองการ แต่งตั้ง “บรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์” เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศ “แต่งตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ” โดยมีเนื้อหา ดังนี้

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าตามที่ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตามประกาศลงวันที่ 28 พฤษภาคม พุทธศักราช 2551 เนื่องด้วยนายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี ได้พ้นจากตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เนื่องจากลาออกจากตำแหน่ง เป็นเหตุให้ตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญว่างลงนั้น

บัดนี้ วุฒิสภาได้ให้ความเห็นชอบนายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์ ผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 200 (2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 200 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์ เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศณวันที่ 20 สิงหาคม พุทธศักราช 2563
เป็นปีที่ 5 ในรัชกาลปัจจุบัน
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พรเพชร วิชิตชลชัย
ประธานวุฒิสภา