พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์การบำเพ็ญพระราชกุศลวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระสังฆราช พระชนมายุ 93 พรรษา ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

วันที่ 26 มิ.ย. 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์การบำเพ็ญพระราชกุศล วันคล้ายวันประสูติ พระชนมายุ 93 พรรษา เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ในส่วนของการจัดกิจกรรมในวันนี้ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก งดการเสด็จออกประทานพระวโรกาสให้เฝ้าถวายสักการะ ด้วยเหตุแห่งสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) แพร่ระบาด คงมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม และมีแนวทางอื่นๆ ต่อไปต่อนี้

  • เปิดพระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ให้สาธุชน เข้าถวายเครื่องสักการะที่หน้าพระรูป และลงนามถวายสักการะได้ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น.
  • คณะสงฆ์ที่ประสงค์จะจัดกิจกรรมถวายพระกุศล สามารถดำเนินกิจกรรมโรงทานตามที่ปฏิบัติมา หรือมอบเครื่องอุปโภคบริโภคบรรเทาทุกข์แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด เพื่อสนองพระดำริได้ตามกำลังความสามารถของแต่ละวัด และ/หรือประชุมกันเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาถวายพระกุศล ภายหลังจากการทำวัตรเย็นตามปกติของแต่ละวัด ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563
  • หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ที่ประสงค์จะเฝ้าถวายสักการะหรือจัดกิจกรรมใดๆ สามารถเปลี่ยนแนวทางไปเป็นการเข้าประสานความร่วมมือกับวัดในชุมชน เพื่อร่วมกันสนองพระดำริในการบรรเทาทุกข์ของผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด แทนการเข้าเฝ้าและการจัดกิจกรรมอื่น

ทั้งนี้ ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพึงปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขซึ่งทางราชการประกาศและรณรงค์อย่างเคร่งครัด.