4 ธ.ค.ของทุกปี “วันรู้รักสามัคคี”
คณะรัฐมนตรีพิจารณากำหนดให้ วันที่ 4 ธันวาคม ของทุกปีเป็น “วันรู้รักสามัคคี” เป็นวันสำคัญของชาติ โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ
จากที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีกระแสพระราชดำรัส เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 34 ความตอนหนึ่งว่า “อีก 2 ปี ข้างหน้าอาจจะมีวันของ “วันสามัคคี” หรือ “รู้รักสามัคคี” อีก 2 ปี ก็ไม่สายเกินไป ให้เป็นวัน “รู้รักสามัคคี” แต่ระหว่างนี้ก็ต้องสามัคคีต่อไป เพื่อให้มีวันนั้นขึ้นได้ คือถ้าไม่ปฏิบัติตั้งแต่วันนี้ ก็ไม่มีวันข้างหน้า”

Cr: นฤมล ภิญโญสินวัฒน์