พรรคชาติพัฒนา พร้อมสรรหาคนดีลงสนามเลือกตั้งท้องถิ่น

วอนประชาชนเตรียมพร้อมหาคนดีๆ ในท้องถิ่นออกมารับใช้บ้านเมือง

พรรคชาติพัฒนา จัดโครงการอบรมสัมมนาหัวข้อเรื่อง “การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นกับการพัฒนาประชาธิปไตย” ในระหว่างวันที่ 17 -18 ธันวาคม 2562 ณ คลองทรายรีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นพ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล ที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนา เป็นประธานเปิดงาน พร้อมคณะกรรมการบริหารพรรคชาติพัฒนาประเสริฐ บุญชัยสุข รองหัวหน้าพรรคชาติพัฒนา เยาวภา บุรพลชัย โฆษณพรรคชาติพัฒนา ร่วมกับสมาชิกพรรค 146 คน

ชพน.พร้อมเลือกตั้งท้องถิ่นวอนปชช.เลือกคนดีเข้าสภา

นพ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล ที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนา กล่าวว่าโครงการจัดสัมมนาในครั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรมทางการเมืองหนึ่งของพรรคชาติพัฒนาในการให้ความรู้ ความเข้าใจแก่สมาชิกพรรคและประชาชนเกี่ยวการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สำหรับหัวข้อในการสัมมนา คือ เรื่องการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นกับการพัฒนาประชาธิปไตย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าการอบรมซึ่งประกอบด้วยสมาชิกพรรคชาติพัฒนาและประชาชนทั่วไปได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นและะบอบประชาธิปไตยอย่างถูกต้อง ซึ่งบุคคลเหล่านี้ก็จะได้นำความรู้ต่างๆ ไปเผยแพร่ให้กับประชาชนต่อไป เนื่องจากอนาคตอันใกล้นี้ จะมีการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นขึ้นทั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นคิดว่าการอบรมสัมมนาในครั้งนี้คงจะมีส่วนทำให้ผู้เข้าอบรมสัมมนานั้น สามารถใช้ประชาธิปไตยได้อย่างถูกต้อง เพื่อที่จะตัดสินใจในการเลือกผู้สมัคผู้บริหารท้องถิ่นให้สภาชิกสภาท้องถิ่นสามารถเลือกคนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำหน้าที่ในการปกครองท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อให้บุคคลเหล่านั้นสามารถที่จะบริหารท้องถิ่นในการจัดการสาธารณะ การสาธารณูปโภค การคมนาคม การสาธารณสุข การศึกษา การท่องเที่ยวให้เกิดความเจริญก้าวหน้า เพื่อความสุขของประชาชนในท้องถิ่น

ชพน.พร้อมเลือกตั้งท้องถิ่นวอนปชช.เลือกคนดีเข้าสภา

นพ.วรรณรัตน์ บอกว่า เป้าหมายที่มาในวันคือ สมาชิกของพรรคชาติพัฒนาเขตเทศบาลเมืองนครราชสีมา และพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมือง ซึ่งเป็นเขตเลือกตั้งที่หนึ่งของจังหวัดนครราชสีมา เราได้เชิญวิทยากรจากคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดนครราชสีมา มาพูดมาให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมในเรื่องกฎหมายการเลือกตั้งท้องถิ่น รวมทั้งเชิญนักกฎหมายที่มีความรู้ทางด้านการเมืองการเลือกตั้งมาให้ความรู้ด้วย โดยเฉพาะเรื่องการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นกับการพัฒนาประชาธิปไตยถือว่าเป็นบทบาทอำนาจสำคัญอันหนึ่งตามที่กฎหมายบัญญัติให้พรรคการเมืองทุกพรรคต้องดำเนินการเพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป

ชพน.พร้อมเลือกตั้งท้องถิ่นวอนปชช.เลือกคนดีเข้าสภา

“ผมคิดว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นก็คงจะมีบรรยากาศเหมือนในอดีตที่ผ่านมา คือ ในนามพรรคการเมืองและผู้สมัครอิสระลงสมัครรับเลือกตั้งมีทั้งบุคคลที่เป็นหน้าเก่าและหน้าใหม่ ซึ่งจะมีผู้สมัครมากขึ้นและมีความตื่นตัวมากขึ้นกว่าที่ผ่านมา”นพ.วรรณรัตน์ กล่าวและย้ำว่า
ในส่วนของพรรคชาติพัฒนาก็ต้องหาผู้ที่มีความเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในการเมืองในระดับท้องถิ่นเข้าไปรับใช้พี่น้องประชาชนลงสมัครรับเลือกตั้งและให้การสนับสนุนผู้ลงสมัครตั้ง ที่สำคัญ ถ้ามีการเลือกตั้งเกิดขึ้นอยากฝากให้พี่น้องประชาชนให้ความสำคัญและตื่นตัวในท้องถิ่นได้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งจะได้มีโอกาสเลือกคนที่ดีเข้าสู่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของทุกๆท่านต่อไป

ชพน.พร้อมเลือกตั้งท้องถิ่นวอนปชช.เลือกคนดีเข้าสภา
ชพน.พร้อมเลือกตั้งท้องถิ่นวอนปชช.เลือกคนดีเข้าสภา
ชพน.พร้อมเลือกตั้งท้องถิ่นวอนปชช.เลือกคนดีเข้าสภา