ศิลปินต่างชาติ 16 ประเทศโชว์อลังการในงานเทศกาลศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติ ครั้งที่ 1 Korat International Folklore Festival 2020

นครราชสีมา-ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ปราสาทบ้านปรางค์ ชุมชนท่องเที่ยวปรางค์นคร อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา จัดให้มีงานเทศกาลศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติ ครั้งที่ 1 Korat International Folklore Festival 2020 ขึ้น เพื่อสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมในระดับนานาชาติ โดยอาศัยศิลปะ ดนตรี และนาฎศิลป์ เชื่อมสัมพันธ์จากคนทั่วทุกมุมโลก และยังเป็นการเผยแพร่การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของประเทศไทยให้ทั่วโลกได้รู้จัก ตลอดจน ส่งเสริมการท่องเที่ยวปราสาทบ้านปรางค์ให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักกันมากขึ้น

ซึ่งการแสดงศิลปวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นแต่ละภูมิภาคของโลก จะสะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งนี้ เนื่องมาจากภูมิประเทศ ภูมิอากาศ วิถีการดำรงชีวิต ภาษา และขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม ทำให้งานศิลปวัฒนธรรมต่างๆ มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ศิลปะการแสดงพื้นบ้านที่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน ทางจังหวัดนครราชสีมา จึงจัดให้มีงานเทศกาลฯ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเพณีซึ่งกันและกัน โดยมีศิลปินนักแสดงจากชาติต่างๆรวม 16 ประเทศเข้าร่วมงานเทศกาลในครั้งนี้ อาทิ เกาหลีใต้ อินเดีย บัลแกเรีย ฮังการี เม็กซิโก เนปาล จีน อินโดนีเซีย และรัสเซีย ฯ