กกต. แจง บัตรจากนิวซีแลนด์ ไม่เรียก “บัตรเสีย”

เลขาธิการ กกต.ชี้แจง ผลการวินิจฉัยของคณะกรรมการ กกต. เกี่ยวกับบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ของประเทศนิวซีแลนด์ ที่ไม่สามารถนำมานับคะแนนได้ทัน โดยระบุว่า คณะกรรมการ กกต. มีมติว่า เป็นบัตรที่นำมานับคะแนนไม่ได้ แต่ไม่เรียกว่า “บัตรเสีย”

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. เปิดเผยว่า คณะกรรมการ กตต. วินิจฉัยสถานะของบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร จากประเทศนิวซีแลนด์ ที่ส่งมาไม่ทันนับคะแนนในวันที่ 24 มีนาคม 2562 โดยระบุว่า ในคำวินิจฉัย ไม่เรียกว่า “บัตรเสีย” แต่เรียกว่า “เป็นบัตรที่นำไปนับคะแนนไม่ได้” เพราะมาไม่ทันกำหนดการนับคะแนน โดยหลังจากนี้จะนำบัตรทั้งหมดไปเก็บไว้ในที่ปลอดภัย ก่อนดำเนินตามกฎหมายต่อไป และท้ายที่สุดอาจนำไปสู่การทำลายบัตร และไม่สามารถเปิดเผยบัตรได้ ว่าถูกลงคะแนนให้ผู้สมัครคนใดบ้าง โดยยืนยันว่า กกต.ได้ตั้งกรรมการตรวจสอบหาสาเหตุหารจัดส่งบัตรล่าช้า และหาผู้ตัวรับผิดชอบแล้ว

เมื่อตรวจสอบ หลักเกณฑ์ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 มาตรา 144 มีใจความว่า ในกรณีที่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งหรือ การออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักรที่ใด มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือมีการส่ง บัตรเลือกตั้งมาถึงสถานที่นับคะแนนของเขตเลือกตั้งใดหลังจากเริ่มนับคะแนนแล้ว หรือหีบห่อที่ส่ง บัตรเลือกตั้งมีลักษณะถูกเปิดมาก่อน โดยมีเหตุอันสมควรเชื่อได้ว่าเกิดจากการกระทําที่ไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือมีบัตรเลือกตั้งจากที่ใดสูญหาย ให้คณะกรรมการมีอํานาจสั่งมิให้นับคะแนนนั้นโดยให้ถือว่าเป็นบัตรเสีย ในกรณีที่มีการนับคะแนนนอกราชอาณาจักร ถ้ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการออกเสียง ลงคะแนนที่ใดมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ให้ถือว่าการนับคะแนนนั้นเป็นโมฆะและให้ถือว่า บัตรเหล่านั้นเป็นบัตรเสีย

ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ นายดอน ปรมัตถ์วินัย เปิดเผยว่าขณะนี้ ได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบหาสาเหตุแล้ว คาดจะใช้เวลาไม่เกิน 30 วัน แต่ขอไม่เปิดเผยว่าใครเป็นคณะกรรมการบ้าง ทั้งนี้ปกติการจัดส่งหีบบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรไม่ต้องมีผู้ติดตามมาด้วย แต่ส่งเป็นพัสดุการทูต ที่มีหีบห่อชัดเจนมากับสายการบิน นายดอนยังระบุอีกว่า กรณีของบัตรที่ส่งกลับมาจากประเทศนิวซีแลนด์นั้นทราบว่าปัญหาเบื้องต้นมาจากทางสายการบินจากนิวซีแลนด์ ไม่ได้ส่งมากับเที่ยวบินที่ควรจะเป็น ทำให้เกิดความล่าช้าและไม่ได้มาช้าตอนมาอยู่กรุงเทพมหานคร ซึ่งขอให้รอคณะกรรมการตรวจสอบก่อน

ขอบคุณที่มา https://www.pptvhd36.com