ชพน. จี้ รัฐ เร่ง แก้ปัญหาขาดแคลนครู หลังพบปีที่ผ่านมาครูเกษียณ กว่า 2 หมื่นอัตรา แนะ แก้ไขสวัสดิการ-เงินเดือน เพิ่มแรงจูงใจ พร้อมจัดระบบการศึกษาอัตรส่วนา ครู นักเรียนให้เหมาะสม เพื่อประสิทธิภาพการเรียนการสอนที่ดี

สำนักงานใหญ่พรรคชาติพัฒนา นายเทวัญ ลิปตพัลลภ หัวหน้าพรรคชาติพัฒนา กล่าวถึงวันครู ว่า เนื่องในโอกาสวันที่ 16 มกราคม เป็นวันครูประจำปี 2562 ซึ่งเป็นวันที่ระลึกถึงพระคุณของครู ผู้ซึ่งเป็นผู้ที่ถ่ายทอดวิชาความรู้แก่ศิษย์ เพื่อจะนำวิชาความรู้ไปเลี้ยงดูตนเอง ครอบครัว รวมถึงพัฒนาชาติต่อไป แต่เนื่องด้วยที่ผ่านมาพรรคชาติพัฒนาเห็นปัญหาของอาชีพครู ในเรื่อง สวัสดิการ และ รายได้ อาชีพครูก็ยังคงเป็นปัญหามาโดยตลอด ในขณะที่สังคมปัจจุบันก็ยังมีความคาดหวังกับอาชีพครูอย่างมาก อาทิ ครูต้องทุ่มเทในการสอน ครูต้องดูแลเด็ก และ แนะนำให้การช่วยเหลือลูกศิษย์เสมอ ซึ่งสวนทางกับรายได้ และ ชั่วโมงการทำงานของครู ขณะเดียวกันในปีที่ผ่านมามีครูเกษียณอายุราชการ กว่า 20,000 อัตรา และปัญหาคือบางโรงเรียนบรรจุเป็นข้าราชการไม่ได้ เป็นเพียงครูอัตราจ้างซึ่งมีรายได้น้อย และสวัสดิการที่ไม่เพียงพอ ในส่วนของครูเอกชนก็มีรายได้ที่น้อยกว่าโรงเรียนรัฐ ดังนั้นเรื่องของสวัสดิการและรายได้ของอาชีพครูเป็นปัญหาหนึ่ง ทำให้เกิดการขาดแคลนครูในอนาคต

หัวหน้าพรรคชาติพัฒนา กล่าวอีกว่า รัฐจึงต้องเร่งแก้ไขปัญหาการจัดการสวัสดิการ และเงินเดือนครู รวมถึงการบรรจุข้าราชการครู เพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับ บุคคลากรของชาติที่มีความต้องการเป็นครูเพื่อที่จะเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูในอนาคตรวมถึงการจัดระบบการศึกษาให้มีอัตราส่วนครู กับนักเรียนที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดการสอน การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ต่อผู้เรียนอย่างสูงสุด

“ในโอกาสวันครู พรรคชาติพัฒนาขอส่งความขอบคุณแด่คุณครูทุกท่าน ที่ได้อุทิศตน ให้ความรู้ อบรม สั่งสอน เยาวชน บุตรหลานของเรา เพื่ออนาคตของชาติบ้านเมืองอย่างไม่เหน็ดเหนื่อย ในขณะที่ผลตอบแทนที่ยังไม่เพียงพอในการดำรงชีพให้เหมาะสม ทั้งเรื่อง รายได้ สวัสดิการและปัญหาหนี้สินที่สะสมมานาน พรรคชาติพัฒนาขอส่งกำลังใจมายังคุณครูทุกท่าน และจะได้กำหนดนโยบายการทำงานของพรรค เพื่อสนับสนุนภารกิจและความเป็นอยู่ของทุกท่านให้ดีขึ้น เหมาะสมกับสถานะภาพในการดำเนินชีวิตและภาระกิจที่ท่านมีต่อบ้านเมือง” นายเทวัญ กล่าวให้กำลังใจครู ///////////////