“สุวัจน์ ลิปตพัลลภ” นำทีมคณะบริหารพรรคชาติพัฒนา สักการะอนุสรณ์สถาน พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ ณ สวนน้าชาติ

สุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตนายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนาพร้อม เทวัณ ลิปตพัลลภ หัวหน้าพรรคชาติพัฒนา นำคณะผู้บริหารพรรคร่วมกันทำพิธีสักการะอนุสรณ์สถาน พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ อดีตนายกรัฐมนตรี คนที่ 17 และอดีตหัวหน้าพรรคชาติพัฒนา ผู้ก่อตั้งพรรคชาติพัฒนา ณ บริเวณสวนน้าชาติ ที่ริมทางลำตะคลอง ถ.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ,นครราชสีมา
โดย สุวัจน์ ลิปตพัลลภ นำกล่าวคำปฏิญาณตน ว่า ข้าพเจ้าจักจงรักภักดีและธำรงรักษาไว้ ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ข้าพเจ้าจะยึดมั่นและรักษาไว้ ซึ่งการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งอุดมการณ์ทางการเมืองของพรรคชาติพัฒนา ตามวิสัยทัศน์และปรัชญาทางการเมืองที่ พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ นายกรัฐมนตรีคนที่ 17 ผู้ก่อตั้งพรรคชาติพัฒนาได้วางรากฐานไว้
ข้าพเจ้าจักดำเนินการในทุกวิถีทาง ในอันที่จะเสริมสร้างความสามัคคีปรองดอง คนในชาติเพื่อเป็นพื้นฐานของการสร้างความเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคง ความสุขของพี่น้องประชาชน และความเป็นปึกแผ่นของประเทศชาติบ้านเมือง และจะปฎิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และตั้งมั่นอยู่ในหลักของคุณธรรมและจริยธรรมทางการเมือง เพื่อทำให้การเมืองไทย เป็นที่ยอมรับของประชาชนและจะเสียสละ อุทิศตน ดำเนินำกิจกรรมทางการเมืองของพรรคชาติพัฒนา ด้วยการยึดหลักทางสายกลาง ไม่สร้างปัญหา ( NO PROBLEM) เพื่อให้พรรคชาติพัฒนาเป็นทางออกในการแก้ไขปัญหาให้กับประเทศชาติและสังคมไทย