พระภิกษุจากวัดพระธรรมกายรับรางวัลเชิดชูเกียรติจากรัฐบาลเมียนมา

เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2562 คณะรัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาจัดพิธีถวายสมณศักดิ์แด่พระภิกษุสงฆ์และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแด่ผู้สร้างคุณูปการให้กับพระพุทธศาสนา ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ อาคารศาสนมหาพิมาน หน้าพระมหาเจดีย์อุปปาตสันติ เมืองหลวงเนปยีดอ
โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ นางอองซาน ซูจี ที่ปรึกษาแห่งรัฐ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และ ฯพณฯ อู วี่น มหยิ่น ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี แขกผู้มีเกียรติจากทั้งภาครัฐ,เอกชน และผู้แทนองค์กรศาสนานานาชาติเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ในการนี้คณะกรรมการนำโดย ฯพณฯ ตุระ อู อังโก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศาสนาและวัฒนธรรมได้คัดเลือกบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นในด้านการเผยแผ่ และด้านการศึกษาพระพุทธศาสนา ทั้งพระภิกษุและฆราวาสให้เข้ารับการถวายสมณศักดิ์และรางวัลเชิดชูเกียรติ ซึ่งในครั้งนี้บุคคลากรจากวัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย 2 รูป/คน ได้แก่ พระมหาคมสัน ธัมมาสันโน และคุณวรรณรัตน์ บูรณสิทธิพร ซึ่งเป็นผู้ทุ่มเท เสียสละ ดำเนินกิจกรรมขับเคลื่อนงานพระพุทธศาสนาในประเทศเมียนมาได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับถวายสมณศักดิ์ “สัทธัมมโชติกะธะชะ” และรับรางวัลเชิดชูเกียรติในครั้งนี้

นอกจากนี้ คณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย ยังได้มอบพระบรมสารีริกธาตุ รัตนชาติ อัญมณี และปัจจัยสมทบทุนจำนวน 45 ล้านจ๊าด เพื่อสร้าง “พระมหาเจดีย์สันติสุขอนันตกาล” ซึ่งเป็นสัญญลักษณ์แห่งสันติภาพของประชาชนชาวเมียนมา ประดิษฐานที่เมืองหลวงเนปยีดอร่วมกับรัฐบาลเมียนมาอีกด้วย