วันที่ 20 สิงหาคม 2563 
สจ.รัชฎา ใจกล้า 
เป็นตัวแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และ นายก อบต.พะเนา พร้อม จนท.ผู้เกี่ยวข้องมอบป้ายโครงสร้างสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยทีอยู่ในระยะเฉียบพลัน และผู้มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2563 โดยปรับปรุงบ้านพักให้กับ คุณยายเปรม จารึกโพธิ์ บ.พะเนา ต.พะเนา อ.เมือง 20 สิงหาคม 2563