ธ.ก.ส.ครบุรี โคราช เริ่มโอนเงินช่วยเหลือเกษตรกรได้รับผลกระทบโควิด 19 ชุดแรกแล้ว

 นครราชสีมา-วันนี้ (15 พฤษภาคม 2563) ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขาครบุรี อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา นายวิจิตร กิจวิรัตน์ นายอำเภอครบุรี เป็นประธานเริ่มการโอนเงินชุดแรกในโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้แก่เกษตรกรอำเภอครบุรีที่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้แล้วในปีนี้ ผ่านบัญชีธนาคารของเกษตรกรรายละ 15,000 บาท แบ่งจ่ายเป็น 3 เดือน เดือนละ 5,000 บาท 

 

ซึ่งพื้นที่อำเภอครบุรี มีเกษตรกรที่ได้รับสิทธิตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรค โควิด 19 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในชุดแรก จำนวน 2,586 ราย รวมเป็นยอดเงินทั้งสิ้น 22,930,000 บาท  นอกจากนี้ ทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขาครบุรี ยังมีโครงการจ่ายสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19 ดอกเบี้ยต่ำ รายละ 10,000 บาทในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.1 ต่อเดือน ซึ่งขณะนี้ได้จ่ายสินเชื่อฉุกเฉินให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 100 ราย

////////////////ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ / นครราชสีมา

ธกส. ครบุรี โคราช เริ่มโอนเงินชุดแรกช่วยเกษตรกรได้รับผลกระทบโควิด 19
ธกส. ครบุรี โคราช เริ่มโอนเงินชุดแรกช่วยเกษตรกรได้รับผลกระทบโควิด 19
ธกส. ครบุรี โคราช เริ่มโอนเงินชุดแรกช่วยเกษตรกรได้รับผลกระทบโควิด 19
ธกส. ครบุรี โคราช เริ่มโอนเงินชุดแรกช่วยเกษตรกรได้รับผลกระทบโควิด 19