ภัยแล้งโคราชวิกฤติ ชาวบ้านเริ่มแย่งน้ำใช้ ลำตะคองไหลไม่ถึงเขตเมือง หลังถูกลักลอบสูบทำนาปรัง โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม รีสอร์ต สูบใช้จนหมดเกลี้ยง

นครราชสีมา-วันนี้ (19 เมษายน 2563) ที่บริเวณประตูระบายน้ำโพธิ์เตี้ย ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายณรงค์ บวชสันเทียะ รองนายก อบต.หนองกระทุ่ม ในฐานะเลขานุการสหกรณ์ผู้ใช้น้ำโพธิ์เตี้ย อ.เมืองนครราชสีมา พร้อมด้วยชาวบ้านผู้ใช้น้ำกว่า 100 คน ซึ่งเป็นตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่ 12 ตำบล 128 หมู่บ้าน ประชากรประมาณ 4 หมื่นคน ได้เข้าร้องเรียนต่อ นายวัชรพล โตมรศักดิ์ กรรมาธิการพิจารณาแก้ไขปัญหาลุ่มน้ำทั้งระบบ สภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา เขต 2 พรรคชาติพัฒนา เพื่อให้นำข้อมูลความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นเสนอให้รัฐบาลได้เข้ามาช่วยเหลือแก้วิกฤติปัญหาขาดแคลนน้ำที่เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมา

โดยนายณรงค์ฯ กล่าวว่า ตอนนี้ไม่มีน้ำสำหรับบริหารจัดการผลิตประปาแจกจ่ายให้กับชาวบ้าน เนื่องจากพื้นที่มีชาวบ้าน เกษตรกรที่ลักลอบทำงานปรัง โรงงานอุตสาหกรรม และโรงแรม รีสอร์ต ในพื้นที่ต้นน้ำอำเภอ อ.สีคิ้ว , สูงเนิน และ อ.ขามทะเลสอ ได้ลักลอบสูบดึงน้ำและทำที่กั้นน้ำที่เขื่อนลำตะคองปล่อยจ่ายมาช่วยเหลือ ซึ่งภายในวันที่ 22 เมษายนนี้ ถ่าผ่านทางลำน้ำธรรมชาติ ไปกักตุนเอาไว้ ทำให้มวลน้ำที่ส่งจ่ายมาช่วยไหหลมาไม่ถึงเขต อ.เมืองนครราชสีมา ส่งผลให้เกิดภาวะภัยแล้ง ชาวบ้าน 128 หมู่บ้าน ขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ไม่มีน้ำผลิตประปา และไม่มีน้ำทำการเกษตร โดยเฉพาะสวนผักใช้น้ำน้อยที่เป็นพืชเศรษฐกิจ ตอนนี้เริ่มแห้งตายเพราะไม่มีน้ำรด ซึ่งภาบในวันที่ 22 เมษายน 2563 นี้ไม่มีน้ำส่งมาถึงเขตเมือง จะส่งผลให้ผู้ใช้น้ำในเขตเมืองที่รอน้ำจากลำตะคอง ประสบความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัส

ด้านนายวัชรพล โตมรศักดิ์ กรรมาธิการพิจารณาแก้ไขปัญหาลุ่มน้ำทั้งระบบ สภาผู้แทนราษฎร กล่าว่า ตนได้รับเรื่องร้องเรียนจากปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นในเขตเมืองนครราชสีมาแล้ว และได้ลงพื้นที่มาสำรวจตรวจสอบด้วยตนเอง ซึ่งพบว่า ชาวบ้านประสบความเดือดร้อนจริง พร้อมกันนี้ ตนในฐานะกรรมาธิการพิจารณาแก้ไขปัญหาลุ่มน้ำทั้งระบบ สภาผู้แทนราษฎร จะเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาภัยแล้งต่อรัฐบาลเป็นแผนระยะกลาง และระยะยาว โดยแผนระยะกลาง คือการต่อท่อน้ำดิบจากเขื่อนลำตะคอง มายังเขตอำเภอเมืองนครราชสีมา และทำแก้มลิงใน ต.โคกกรวด เพื่อกักเก็บน้ำให้ อ.เมืองนครราชสีมา ไว้ใช้ตลอดทั้งปี ซึ่งจะใช้งบประมาณราว 150 ล้านบาท ส่วนแผนระยะยาว ทางกรมชลประทานได้มีโครงการวางท่อผันน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี มาเติมน้ำให้กับเขื่อนลำตะคอง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา เป็นระยะทาง 41 กิโลเมตร ซึ่งจะใช้งบประมาณ 2,500 ล้านบาท

ส่วนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ขณะนี้สหกรณ์ผู้ใช้น้ำโพธิ์เตี้ย จัดสมาชิกแบ่งเป็น 12 ชุด เดินทางไปเจรจากับผู้ใช้น้ำและผู้ที่สูบน้ำไปทำนาปรังและโรงงานอุตสาหกรรม ในเขต อ.สีคิ้ว ,สูงเนิน และ อ.ขามทะเลสอ ขอร้องและขอความเห็นใจได้ช่วยเปิดประตูระบายน้ำ เพื่อให้น้ำที่เขื่อนลำตะคองปล่อยมาตามคลองธรรมชาติไหลได้อย่างสะดวก เพื่อให้มวลน้ำเดินทางมาถึงเขตอำเภอเมืองนครราชสีมาโดยเร็ว เป็นการบรรเทาคามเดือนร้อนให้กับชาวบ้านในเขต อ.เมืองนครราชสีมาในขณะนี้ โดยการเจราจาของสมาชิกสหกรณ์ผู้ใช้น้ำโพธิ์เตี้ยจะเป็นไปอย่างสันติ ไม่มีการใช้ความรุนแรงแต่อย่างใด

////////////

ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ / นครราชสีมา