สวนสัตว์โคราช จับมือ มทส. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริมการพัฒนาความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีร่วมกัน ต่อยอดสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

นครราชสีมา-วันนี้ (1 ธันวาคม 2563) ที่ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พร้อมด้วย นายสมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา กรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย รักษาการแทน ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ลงนามในบันทึกข้อตกลงด้านการส่งเสริมการพัฒนาความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อบริการแก่ประชาชน รวมทั้งส่งเสริมการดำเนินงานตามภารกิจให้เกิดประสิทธิภาพ โดยยึดถือประโยชน์ในทางปฏิบัติอย่างเหมาะสมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปภากร พิทยชวาล ผู้อำนวยการเทคโนธานี , อาจารย์ ดร.ณิรวัฒน์ ธรรมจักร รองผู้อำนวยการเทคโนธานี ฝ่ายบริหารจัดการนวัตกรรม มทส. , นางสาวชัชชลัยย์ ยุ้นพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจ และนายณรงค์วิทย์ ชดช้อย ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา รักษาการตำแหน่ง ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา และสื่อมวลชน ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือฯ

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาปนาขึ้นด้วยปณิธานที่จะสร้างสรรค์สถาบันอุดมศึกษารูปแบบใหม่ มีภารกิจขับเคลื่อนสู่การเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ สู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย การสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาพื้นที่และยกระดับความสามารถของกำลังคนในด้านต่างๆ เพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยแท้จริง

ด้านนายสมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา กรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า กรอบความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งนี้จะมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และการสร้างสรรค์นวัตกรรมต่าง ๆ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน และจะนำมาซึ่งความทันสมัย และความเข้มแข็งด้านวิชาการ การจัดการแหล่งเรียนรู้ การพัฒนาบุคลากร การสื่อสารทางด้านเทคโนโลยี และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานตามภารกิจหลักของทั้ง 2 หน่วยงาน โดยมุ่งหวังที่จะผลักดันให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมได้ต่อไป ซึ่งจะมีทั้งเรื่องการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ข้อมูลทางวิชาการ งานบริการวิชาการด้านเทคโนโลยี ที่เป็นการสนับสนุนซึ่งกันและกัน , การร่วมกันพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ ,การจัดแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมกิจกรรม และการสื่อสารด้านเทคโนโลยี ,การจัดโครงการ กิจกรรม นิทรรศการ เพื่อถ่ายทอดและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ และร่วมผลักดันให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมต่าง ๆ อันนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

/////ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ / นครราชสีมา