หน.อช.เขาใหญ่ ออกประกาศห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้าพื้นที่อุทยานฯ หวั่นกระทิงป่า สัตว์ป่า ติดโรคลัมปีสกิน

นครราชสีมา-นายอดิศักดิ์ ภูสิทธิ์วงศานุยุต อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เปิดเผยว่า มีรายงานการเกิดโรคระบาดลัมปี สกิน (Lumpy Skin disease) ในโคนม โคเนื้อ กระบือ อย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งโรคลัมปี สกิน เป็นโรคอุบัติใหม่ในประเทศไทย และเป็นโรคตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 ทางจังหวัดนครราชสีมา จึงได้ประกาศกำหนดให้ท้องที่ทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล ทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดฯ เป็นเขตโรคระบาด โรคลัมปีสกิน (Lumpy Skin disease) ชนิดสัตว์ควบคุมโคและกระบือ

อีกทั้ง ยังมีรายงานว่า สัตว์ป่าซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มีความเป็นไปได้ในการรับและส่งต่อเชื้อโรคลัมปี สกิน ได้แก่ กระทิง เลียงผา กวางป่า และสัตว์กลุ่มกวาง โดยเฉพาะกระทิงที่มีลักษณะทางพันธุกรรมใกล้เคียงกับวัวบ้าน ทางอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ได้พิจารณาแล้วว่ามีความเสี่ยงสูงหลายประการที่อาจทำให้โรคลัมปี สกิน แพร่ระบาดสู่สัตว์ป่าในอุทยานฯ ได้ จึงออกประกาศ ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การเฝ้าระวัง ป้องกัน โรคลัมปี สกิน ในสัตว์ป่า โดยขอประชาสัมพันธ์เน้นย้ำประชาชน ห้ามนำสัตว์เลี้ยงหรือปศุสัตว์ทุกชนิดเข้ามาภายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ หรือโดยรอบบริเวณแนวเขตอุทยานฯ

โดยอาศัยอำนาจตามความนัย มาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 ที่ระบุว่า “บุคคลใด นำหรือปล่อยสัตว์เข้าไปในอุทยานแห่งชาติ ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอนุญาตตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ จึงขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวและประชาชนทุกคนซึ่งอาศัยอยู่โดยรอบแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ได้ปฏิบัติตามระเบียบและมาตรการอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

///////////ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ / นครราชสีมา