โคราชเฮ ไร้ผู้ป่วยโควิด-19 แล้ว หลังผู้ป่วยรายสุดท้ายออกจาก รพ. แต่ยังคงกักตัวที่สถานที่กักตัว

นครราชสีมา-วันนี้ (22 พฤษภาคม 2563) ที่ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้การติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นายแพทย์วิญญู จันทร์เนตร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา และนายแพทย์ธนณัท สุเมธเชิงปรัชญา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ร่วมกันแถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19และมาตรการป้องกันรวมทั้งการรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อ

โดยผลการดำเนินงานการคัดกรองประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ยอดสะสมวันที่ 3 มกราคม – 22 พฤษภาคม 2563 มีทั้งหมด 102,677 คน พบว่า มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ตรวจหาเชื้อ จำนวน 1,099 ราย (เก่า 1,079 + ใหม่ 20 ราย) ซึ่งไม่พบเชื้อจำนวน 1,072 ราย และรอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 8 ราย ทั้งนี้ พบผู้ป่วยยืนยันโรค COVID – 19 จำนวน 19 ราย ล่าสุดรักษาหายทั้ง 19 ราย โดยกลับบ้านไปแล้ว 18 ราย เหลือที่ต้องกักตัวที่ รร.ปัญญจดารา อีก 1 ราย เป็นเคสที่ 19 ในห้วงวันที่ 30 มีนาคม 2563 ถึงปัจจุบัน มียอดผู้กักตัว สะสม 227 ราย กักตัวครบ 218 ราย ยังคงต้องกักตัวอยู่จำนวน 9 ราย ที่ รร.ปัญจดารา ส่วนข้อมูลโปรแกรม COVID 19 KORAT รายงานจาก 32 อำเภอ พบว่า มีผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัดนครราชสีมา 62,312 ราย โดยเฝ้าระวังครบ 14 วันจำนวน 57,525ราย ปัจจุบันติดตามต่อเนื่องจำนวน 4,787 ราย

จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้การนำของ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ได้คงมาตรการดำเนินงานเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19 และมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ นำชุดปฏิบัติการบูรณาการร่วม ออกตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ที่ตลาดสด และห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆของจังหวัด ตามมาตรการหลักที่กระทรวงสาธารณสุขและ ศบค.กำหนดไว้ ทั้งการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ จัดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จัดระยะห่างของผู้ใช้บริการขณะอยู่ในตลาด การลงทะเบียนการจำกัดจำนวนผู้เข้าใช้บริการในห้าง เน้นย้ำการทำความสะอาดจุดสัมผัสในห้าง ลดแพร่เชื้อโควิด19 กำชับผู้ประกอบการ ทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมทุกชั่วโมง ชี้เป็นจุดเสี่ยงแพร่เชื้อโควิด19 รวมทั้ง คัดกรองวัดไข้ผู้ค้าทุกวัน ลดความเสี่ยงแพร่กระจายเชื้อระหว่างทำงาน พร้อมแนะนำเพิ่มระบบถ่ายเท ให้อากาศไหลเวียนดี ยืนยันถ้าทุกคนร่วมมือกันจะสร้างความปลอดภัยวิถีชีวิตใหม่เกิดขึ้นได้

ส่วนผลการติดตามเยี่ยมการดําเนินงานให้บริการที่สถานีรถไฟจิระ และสถานีรถไฟนครราชสีมา พบว่า สามารถดําเนินการตามมาตรการควบคุมหลักได้ครอบคลุมทุกประเด็น ทั้งการทําความสะอาดโดยการเช็ดทําความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่ และยานพาหนะ ก่อนและหลังการให้บริการ และการกําจัดขยะมูลฝอยทุกเที่ยวบริการ , ให้เจ้าหน้าที่ พนักงาน และผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าเสมอ , มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์ เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค , ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร ทั้งภายในยานพาหนะและบริเวณสถานี ,ให้ควบคุมจํานวนผู้ใช้บริการมิให้แออัด , พนักงานด้านปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และถุงมือยางและ Face shield ตลอดเวลาที่ให้บริการ ตลอดจน ตรวจคัดกรองผู้โดยสารอย่างเข้มข้น ซึ่งผู้โดยสารที่จะเดินทางข้ามเขตจังหวัด จะต้องรับการตรวจคัดกรอง และกรอกข้อมูลคําถามสุขภาพ ตามแบบฟอร์ม ต.8/คค./รฟท. แสดงเหตุผลความจําเป็น พร้อมหลักฐานการอนุญาตของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรการป้องกันตามที่ทางราชการกําหนด เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อไวรัส

สําหรับผู้โดยสารที่ประสงค์จะเดินทางกับขบวนรถโดยสารพิเศษ สามารถจองล่วงก่อนเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รวมทั้งกําหนดเวลาต่างๆ ได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ สถานีรถไฟ หรือเฟซบุ๊กแฟนเพจ ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย ส่วนมาตรการเสริม อาจเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันติดตามตัวทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ มาใช้ได้ตามความเหมาะสมและความจําเป็น หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานในบางพื้นที่ก็ไดเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างไรก็ตาม ภายหลังรัฐบาลผ่อนปรนมาตรการทางสังคมภาคบังคับ ขอให้ประชาชนคำนึงถึงสุขภาพอนามัยของตนเองและคนใกล้ชิดในครอบครัวเป็นสำคัญ การ์ดอย่าตก โดยเฉพาะผู้ที่ออกนอกบ้าน เป็นบุคคลที่มีความเสี่ยงที่อาจนำเชื้อเข้ามาให้คนในครอบครัว จำเป็นต้องคุมเข้มในมาตรการเพื่อลดโอกาสการนำเชื้อจากนอกบ้านมาติดสมาชิกในครอบครัว

///////////////////