กกต.เปิดประชาชนยื่นลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขต ขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าเป็นวันสุดท้าย 19 ก.พ.

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เริ่มเปิดให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขต ขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ทั้งในเขตและนอกเขต ตลอดจนการใช้สิทธินอกราชอาณาจักร ทางอินเทอร์เน็ตแล้ว โดยสามารถลงทะเบียน

ได้ที่ https://election.bora.dopa.go.th/ectoutvote/ และจะปิดรับลงทะเบียนในวันที่ 19 ก.พ. 2562 รวมเวลาการเปิดลงทะเบียนทั้งสิ้น 23 วัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

กกต.เปิดลงทะเบียนเลือกตั้ง62 วันสุดท้าย 19 ก.พ.