การไฟฟ้านครหลวง ประกาศดับไฟทำงาน วันที่ 6 – 12 เมษายน 2562 เพื่อพัฒนาและบำรุงรักษาระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน