คณะกรรมาธิการวิสามัญ สภาผู้แทนราษฎร เปิดเวทีการมีส่วนร่วมพิจารณาศึกษาปัญหาข้าวโพด และมันสำปะหลังทั้งระบบ จากเกษตรกร-หน่วยงานในโคราช หวังเป็นเสียงสะท้อนกลับไปสู่รัฐบาลแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน

นครราชสีมา-เช้าวันนี้ (9 กันยายน 2562) ที่หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา     นายวีระกร คำประกอบ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาเรื่องข้าวโพด และมันสำปะหลัง สภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานเปิดการสัมมนาการมีส่วนร่วมของเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการแก้ไขปัญหาข้าวโพดและมันสำปะหลัง เพื่อสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาพืชเศรษฐกิจข้าวโพดและมันสำปะหลัง รวมทั้งให้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และมุมมองด้านสภาพการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาข้าวโพดและมันสำปะหลัง             

 โดยผู้มีนายอนันต์ ผลอำนวย ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ,นายพรชัย อำนวยทรัพย์ รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง ,นายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ เลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ ,นายวัชรพล โตมรศักดิ์ อนุกรรมาธิการ และนายสุชาติ ภิญโญ อนุกรรมาธิการ รวมทั้งรับฟังปัญหาของเกษตรกรในด้านต่างๆ อาทิ ด้านราคา  โรคระบาด น้ำ ดิน พันธุ์พืช และปัญหาของผู้ประกอบการโรงแป้งมัน ลานมัน และนายกสมาคมการค้าพืชไร่  ซึ่งมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมตอบข้อซักถาม ท่ามกลางความสนใจจากภาคเกษตรกร หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ประชาชนทั่วไป  กว่า 450 คนเข้าร่วมรับฟัง

 ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 73 บัญญัติว่า “รัฐพึงจัดให้มีมาตรการหรือกลไกที่ช่วยให้เกษตรกรประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ผลผลิตที่มีปริมาณและคุณภาพสูง มีความปลอดภัย โดยใช้ต้นทุนต่ำและสามารถแข่งขันในตลาดได้ และพึงช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากไร้ ให้มีที่ทำกินโดยการปฏิรูปที่ดินหรือวิธีอื่นใด”   และจากคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 ซึ่งมีนโยบายเร่งด่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาในการดำรงชีพของประชาชนและการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม เป็นต้น  ทางคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ สภาผู้แทนราษฎร จึงได้ตั้งคณะอนุกรรมาธิการเพื่อพิจารณาศึกษาปัญหาเรื่องข้าวโพด และมันสำปะหลัง เพื่อพิจารณาศึกษาปัญหาเรื่องข้าวโพดและมันสำปะหลังทั้งระบบ  ซึ่งการสัมมนาในวันนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สำคัญสำหรับเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่จะให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาเรื่องข้าวโพดและมันสำปะหลัง  เพื่อเป็นเสียงสะท้อนกลับไปสู่รัฐบาลในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไป

///ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ /นครราชสีมา

คณะกรรมาธิการวิสามัญ สภาผู้แทนราษฎร เปิดเวทีการมีส่วนร่วมพิจารณาศึกษาปัญหาข้าวโพด และมันสำปะหลังทั้งระบบ
คณะกรรมาธิการวิสามัญ สภาผู้แทนราษฎร เปิดเวทีการมีส่วนร่วมพิจารณาศึกษาปัญหาข้าวโพด และมันสำปะหลังทั้งระบบ
คณะกรรมาธิการวิสามัญ สภาผู้แทนราษฎร เปิดเวทีการมีส่วนร่วมพิจารณาศึกษาปัญหาข้าวโพด และมันสำปะหลังทั้งระบบ
คณะกรรมาธิการวิสามัญ สภาผู้แทนราษฎร เปิดเวทีการมีส่วนร่วมพิจารณาศึกษาปัญหาข้าวโพด และมันสำปะหลังทั้งระบบ