วันที่ 2 เม.ย. 62 – ที่ทำเนียบรัฐบาล นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านทางระบบดิจิทัล โดยทางสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เป็นผู้เสนอ ปัจจุบันหน่วยงานราชการพยายามพัฒนาระบบการให้บริการและนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในหลายงานบริการ แต่ยังมีการใช้เอกสารใน 2 กลุ่มใหญ่ คือ

กลุ่มเอกสารบัตรแสดงตน เช่น ใบขับขี่ บัตรแสดงตนประจำสังกัด ซึ่งมีต้นทุนทั้งสิ้นเพราะมีการพิมพ์เป็นเอกสารออกมา ซึ่งบางหน่วยงาน เช่น กรมการจัดหางานได้มีการยกเลิกเอกสารแล้ว คือ ใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว โดยเปลี่ยนใบอนุญาตทำงานเป็นรูปแบบสมาร์ทโฟน ขณะที่สำนักงานประกันสังคมได้ยกเลิกบัตรผู้ประกันตน โดยนำการเชื่อมโยงเลขบัตรประชาชนมาใช้แทน ซึ่งระบบดังกล่าวทำให้ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลผ่านช่องทางเว็บไซต์ทดแทนการรับบัตรได้ ส่วนกรมการขนส่งทางบก ขณะนี้กำลังพัฒนาแอพพลิเคชั่นเป็นบัตรอิเล็กทรอนิกส์

นายณัฐพร กล่าวว่า ส่วนอีกกลุ่มหนึ่ง คือ เอกสารทางราชการที่เป็นกระดาษ ซึ่งไม่สะดวกต่อการใช้งาน เพราะประชาชนจะต้องเสียเวลาเดินทางในการมารับเอกสาร ดังนั้นเพื่อให้หน่วยงานราชการออกเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้เต็มรูปแบบ ที่ประชุม ครม. ได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน) (สพธอ.) กำหนดการดำเนินงานเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและเพื่อให้เกิดความปลอดภัยป้องกันการปลอมแปลง และสามารถนำไปใช้เป็นพยานหลักฐานในชั้นศาลได้

นอกจากนี้ครม.ยังอนุมัติการตรากฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สามารถดำเนินการในรูปแบบดิจิทัลได้ โดยในช่วงเปลี่ยนผ่านมีเป้าหมายที่จะปรับปรุงแก้กฎระเบียบที่กำหนดให้ผู้ยื่นคำขอจะต้องไปขออนุญาตให้แล้วเสร็จภายในปี 62 และจัดทำแผนงานบริการให้เป็นระบบ e-Service และจะต้องยกเลิกการใช้กระดาษให้ได้ภายในปี 63 หากหน่วยงานใดไม่สามารถดำเนินการในระบบดิจิทัลและปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบได้ในปี 62 ให้ประสานงานไปยังสำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อพิจารณาขยายระยะเวลาเป็นรายกรณี

#ขอบคุณข้อมูล http://www.komchadluek.net/news/politic/367757?qt=