ความหมายอันสำเร็จ ในวันมาฆบูชา
โอวาปาฏิโมกข์ หมายถึง การไม่ทำความชั่วทั้งปวง ๑ การบำเพ็ญแต่ความดี ๑ การทำจิตของตนให้ผ่องใส ๑ นี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขันติ คือความอดกลั้น เป็นตบะอย่างยิ่ง, พระพุทธเจ้าทั้งหลายกล่าวว่านิพพาน เป็นบรมธรรม, ผู้ทำร้ายคนอื่น ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิต,ผู้เบียดเบียนคนอื่น ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะการไม่กล่าวร้าย ๑ การไม่ทำร้าย ๑ ความสำรวมในปาฏิโมกข์ ๑ ความเป็นผู้รู้จักประมาณในอาหาร ๑ ที่นั่งนอนอันสงัด ๑ ความเพียรในอธิจิต ๑ นี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่เข้าใจกันโดยทั่วไป และจำกันได้มาก ก็คือ ความในคาถาแรกที่ว่า ไม่ทำชั่ว ทำแต่ความดี ทำจิตใจให้ผ่องใส

จับดวงจันทร์ มาให้เพ่งและเชยชม ในวัน ซุปเปอร์มูน มาฆบูชา 2562 ณ.พุทธมณฑลสถาน

ถ่ายโดย นายทวีชัย เจาวัฒนา

เทคนิค ถ่ายภาพซ้อน 2 ครั้ง ด้วยเลนส์ 1000 มม.กล้อง 7D M2 และ กล้อง canon 5D M3

#Jaophoto #siam360 #แมวเฝ้าบ้าน #คนโคราช