ททท.อบรมการท่องเที่ยวผู้บริหารระดับสูง เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่น

วันนี้มีพิธีเปิดการอบรมและการปฐมนิเทศหลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง (Tourism Management Program for Executives: TME) รุ่นที่ 3 ประจำปี 2562 โดยมีนาวาตรีวรวิทย์ เตชะสุภากูร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนายทศพร ศิริสัมพันธ์ ประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เข้าร่วม โดยนาวาตรีวรวิทย์ ได้กล่าวเปิดการอบรม และนายทศพร กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการอบรม

นายยุทธศักดิ์ เปิดเผยว่า ในปีนี้รัฐบาลกำหนดให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ถึงท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับการลดความเหลื่อมล้ำควบคู่ไปกับการผลักดันการกระจายรายได้สู่จังหวัดท่องเที่ยวเมืองรอง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจึงวางแผนการตลาดให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลพร้อมปลุกกระแสการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อยกระดับภาพลักษณ์ประเทศไทยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม (Preferred Destination) อย่างยั่งยืน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจึงจัดการอบรมหลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูงขึ้นมา

สำหรับหลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 นี้ดำเนินการภายใต้แนวคิดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ Responsible Tourism : One Planet Travel with Care ประกอบด้วย 3 ชุดวิชา ได้แก่ ชุดวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยและโลกในอนาคต, ชุดวิชาการลดความเหลื่อมล้ำและการกระจายรายได้ด้วยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และชุดวิชาการบริหารจัดการการท่องเที่ยว ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม จัดอบรมให้เฉพาะผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยรุ่นนี้มีผู้บริหารระดับสูงเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 88 คน แบ่งเป็นจากภาครัฐ 15 คน และเอกชน 73 คน โดยจะมีวิทยากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศมาถ่ายทอดความรู้ตลอดการอบรมที่จะมีขึ้นทุกบ่ายวันพุธเริ่มตั้งแต่วันนี้ที่เป็นวันปฐมนิเทศไปจนถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2562 หวังว่าผู้ที่เข้ารับการอบรมนอกจากจะได้ความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้แล้ว ก็จะได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันด้วย โดยก่อนจบการอบรมกลุ่มผู้เข้ารับการอบรมทั้ง 6 กลุ่มจะต้องนำเสนอแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว และถ้าแผนใดมีแนวโน้มใช้ได้จริง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็พร้อมสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำแผนต่อไป

ทั้งนี้ หลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง จัดขึ้นติดต่อกันเป็นปีที่ 3 แล้ว โดย 2 รุ่นที่ผ่านมามีผู้จบการอบรมไปกว่า 176 คน

#ททท #TAT1672