“ประกันสังคม” จ่ายเงินว่างงานจาก โควิด-19 กว่า 7 แสนราย

ประกันสังคม แจ้งยอดจ่ายเงินว่างงานเหตุสุดวิสัย กว่า 3 พันล้านบาทแล้ว

เมื่อวันที่ 12 พ.ค. ดร. ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุลชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 สำนักงานประกันสังคมได้มีมาตรการช่วยเหลือ ลูกจ้างผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบ ทำให้ว่างานเป็นจำนวนมากซึ่งสำนักงานประกันสังคมได้มีการจ่ายเงินกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยเนื่องจากนายจ้างหยุดประกอบกิจการเองหรือประกอบกิจการตามการสั่งของทางราชการลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับเงินว่างงานร้อยละ 62 ของค่าจ้างรายวันไม่เกิน 90 วัน

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงานกล่าวต่อว่า ขณะนี้สำนักงานประกันสังคมได้จ่ายเงินกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยให้ผู้ประกันตนไปแล้วจำนวน 706,633 ราย เป็นเงิน 3,997.550 ล้านบาท (ข้อมูลในวันที่ 20 เมษายนถึง 10 พฤษภาคม) และคาดว่าจะมีผู้ประกันตนมาใช้สิทธิ์กรณีว่างงานอีกจำนวนมากซึ่งทางสำนักงานประกันสังคมจะเร่งดำเนินการจ่ายเงินว่างงานให้แก่ผู้ประกันตนอย่างเร็วที่สุดทั้งนี้ขอความร่วมมือให้นายจ้างกรอกแบบฟอร์มรับรองการหยุดงานของลูกจ้างผ่าน E-form ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคwww.sso.co.th

โดยระบบจะประมวลผลจับคู่ความถูกต้องของข้อมูลแล้วส่งให้หน่วยปฏิบัติวินิจฉัยจ่ายเงินว่างงานและโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ประกันตนภายใน 3 วันทำการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง หรือ จังหวัด สาขา ที่ท่านสะดวกหรือผ่านโทรศัพท์สายด่วนประกันสังคม 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง