ราชกิจจาฯ ประกาศ 4 ประเทศ เป็นเขตโรคติดต่ออันตราย โควิด-19

(5 มี.ค.) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องท้องท่ีนอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิค-19 (Coronavirus Disease2019 (COVID-19) พ.ศ. 2563

ประกอบด้วย

1.สาธารณรัฐเกาหลี

2.สาธารณรัฐประชาชนจีนรวมถึงเขตบริหารพิเศษมาเก๊า(Macao) และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง(Hong Kong)

3.สาธารณรัฐอิตาลี

4.สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน