ผู้ว่าโคราช รุดช่วยเหลือมอบสิ่งของผู้ประสบวาตภัย หลังถูกพายุฤดูร้อนพัดถล่ม เสียหาย 640 หลังคาเรือน

นครราชสีมา-วันนี้ (2 เมษายน 2562) นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนายอำเภอโนนไทย และส่วนราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาดกิ่งอำเภอโนนไทย นำถุงยังชีพ จำนวน 100 ชุด ไปแจกจ่ายให้กับราษฎรที่ประสบวาตภัย ในพื้นที่บ้านดอนแต้ว และบ้างโกรงกาง ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น หลังจากเมื่อวันที่ 31 มีนาคม ที่ผ่านมา พื้นที่อำเภอโนนไทยเกิดพายุพัดถล่มบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า  ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ได้เกิดลมกระโชกแรง  เมื่อวันที่ 31 มีนาคม ที่ผ่านมา ส่งผลให้ราษฎรได้รับผลกระทบ จํานวน 3 อําเภอ 20 ตําบล 52 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 640 ครัวเรือน สถานที่ราชการ จํานวน 1 แห่ง วัด จํานวน 3 แห่ง คอกสัตว์ จํานวน 29 แห่ง และยังข้าว จํานวน 31 แห่ง  ประกอบด้วย  อําเภอแก้งสนามนาง จํานวน 2 ตําบล 11 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1,2,4,5,8,10,11 ตําบลโนนสําราญ และหมู่ที่ 7,9 ตําบลแก้งสนามนาง หลอด บ้านเรือนได้รับความเสียหายบางส่วนในเบื้องต้น 124 ครัวเรือน สถานที่ราชการ (โรงเรียนบ้านกอบ) จํานวน 1 แห่ง และวัดบ้านกอบ จํานวน 1 แห่ง 

อําเภอพระทองคํา จํานวน 1 ตําบล 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 5,7,10 ตําบลหนองหอย บ้านเรือนได้รับ ความเสียหายบางส่วน จํานวน 5 ครัวเรือน และ อําเภอโนนไทย จํานวน 5 ตําบล 38 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1,3,4,9,10 ตําบลสายออหมู่ที่ 3,5,6,9 ตําบลด่านจาก หมู่ที่ 1-17  ตําบลโนนไทย หมู่ที่ 7,17 ตําบลสําโรง หมู่ที่ 1-7 และหมู่ที่ 9,10 ตําบลมะค่า และ หมู่ที่ 12  ตําบลบัลลังก์ บ้านเรือนได้รับความเสียหายบางส่วน จํานวน 510 ครัวเรือน คอกสัตว์ จํานวน 29 แห่ง วัด จํานวน 2 แห่ง และยังข้าว จํานวน 31 แห่ง  การให้ความช่วยเหลือ อําเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนใน เบื้องต้นแล้ว และดําเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบของราชการ.

 

ประสิทธิ์  ตั้งประเสริฐ // นครราชสีมา

ผู้ว่าโคราช รุดช่วยเหลือ ผู้ประสบวาตภัย หลังถูกพายุฤดูร้อนพัดถล่ม เสียหาย 640 หลังคาเรือน ผู้ว่าโคราช รุดช่วยเหลือ ผู้ประสบวาตภัย หลังถูกพายุฤดูร้อนพัดถล่ม เสียหาย 640 หลังคาเรือน ผู้ว่าโคราช รุดช่วยเหลือ ผู้ประสบวาตภัย หลังถูกพายุฤดูร้อนพัดถล่ม เสียหาย 640 หลังคาเรือน ผู้ว่าโคราช รุดช่วยเหลือ ผู้ประสบวาตภัย หลังถูกพายุฤดูร้อนพัดถล่ม เสียหาย 640 หลังคาเรือน ผู้ว่าโคราช รุดช่วยเหลือ ผู้ประสบวาตภัย หลังถูกพายุฤดูร้อนพัดถล่ม เสียหาย 640 หลังคาเรือน ผู้ว่าโคราช รุดช่วยเหลือ ผู้ประสบวาตภัย หลังถูกพายุฤดูร้อนพัดถล่ม เสียหาย 640 หลังคาเรือน ผู้ว่าโคราช รุดช่วยเหลือ ผู้ประสบวาตภัย หลังถูกพายุฤดูร้อนพัดถล่ม เสียหาย 640 หลังคาเรือน ผู้ว่าโคราช รุดช่วยเหลือ ผู้ประสบวาตภัย หลังถูกพายุฤดูร้อนพัดถล่ม เสียหาย 640 หลังคาเรือน ผู้ว่าโคราช รุดช่วยเหลือ ผู้ประสบวาตภัย หลังถูกพายุฤดูร้อนพัดถล่ม เสียหาย 640 หลังคาเรือน