เช็คประกาศราชกิจจานุเบกษา “ศอฉ.โควิด” ให้คง “จุดตรวจร่วม” แม้ยกเลิกเคอร์ฟิว สกัดอาชญากรรม-การรวมตัวเสี่ยงแพร่เชื้อ

เว็ปไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศ คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงที่ 18/2563 เรื่อง การปฏิบัติตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548(ฉบับที่ 4) ลงนามโดย พลเอกพรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง

ทั้งนี้ ในสาระสำคัญของประกาศฉบับดังกล่าวยังคงให้มีการปฏิบัติตามคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ทั้งในเรื่องการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ การมอบอำนาจ ยังคงมีผลบังคับใช้ รวมถึงการจัดตั้งจุดตรวจร่วม รวมถึงชุดสายตรวจร่วม เพื่อป้องกันอุบัติเหตุการก่ออาชญากรรม การรวมกลุ่มชุมนุม มั่วสุมในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค หรือการกระทำที่เป็นการฉวยโอกาสซ้ำเติมความเดือดร้อนของประชาชน และให้ยกเลิกการปฏิบัติการที่เกี่ยวกับการบังคับใช้มาตรการห้ามออกนอกเคหสถาน

ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป