วันที่ 21 ก.พ.62 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดป้าย“อาคารเพ็ญภูรี” ณ รร.ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร
ในการนี้ บก.ทท.(นทพ.)โดย วส.909ฯ จัดชุดถ่ายทอดเสียง ณ รร.ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี และ เป็นแม่ข่ายให้กับ วส.นทพ.ทั้ง 5 สถานี พร้อมจัดชุดประชาสัมพันธ์ ในการเฝ้าส่งเสด็จ ณ กอร.ถคป.ประจำพื้นที่สนามบิน ทบ.ค่ายกฤษสีวะรา อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร