สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง จับกุมสินค้าประเภทตะปู

สำแดงเมืองกำเนิดเป็นเท็จ มูลค่าสินค้ากว่า 10 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 15.00 น. นายยุทธนา พูลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง แถลงข่าวการจับกุมสินค้าที่มีการสำแดงเมืองกำเนิดเป็นเท็จ โดยใช้สิทธิเมืองกำเนิดประเทศไทย เพื่อหลบเลี่ยงกำแพงภาษีในประเทศนำเข้า จำนวน 9 ตู้คอนเทนเนอร์ รวมมูลค่าสินค้ากว่า 10 ล้านบาท โดยนายยุทธนา ฯ เปิดเผยว่า ตามที่กรมศุลกากร โดย นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร และ นายชูชัย อุดมโภชน์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบสิทธิประโยชน์ทางศุลกากร สั่งการให้มุ่งเน้นในการปราบปรามการลักลอบสินค้าหลีกเลี่ยงอากร ข้อห้าม ข้อกำกัด สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และสินค้าที่แสดงกำเนิดเป็นเท็จ เพื่อความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษี ปกป้องสังคมและสิ่งแวดล้อม สำหรับการจับกุมในครั้งนี้ เป็นการนำเข้าสินค้าจากประเทศจีน เข้ามายังเขตปลอดอากรในประเทศไทย และทำการเปลี่ยนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบที่มาของสินค้าจากประเทศต้นทาง ซึ่งในกรณีนี้จะทำการส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา การกระทำดังกล่าวถือเป็นการสำแดงเมืองกำเนิดเป็นเท็จ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อห้าม และเป็นการฉ้อฉลการใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เจ้าหน้าที่ศุลกากร จึงได้ยึดของกลางทั้งหมดส่งดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 เจ้าหน้าที่ศุลกากรฝ่ายสืบสวนและปราบปราม ส่วนควบคุมทางศุลกากร และ ฝ่ายบริการคลังสินค้าทัณฑ์บนและเขตปลอดอากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากร 3 ร่วมกันตรวจสอบใบขนสินค้าเข้าเขตปลอดอากร เลขที่ A002-06201-04578, A002-06201-04562 จำนวน 8 ตู้คอนเทนเนอร์ สำแดงสินค้าเป็น ตะปู (STEEL NAILS) จำนวน 192 PK น้ำหนัก 180,877.54 KGM ราคา 9,115,366.5 พิกัดประเภท 7317.00.90 อัตราอากร 10% ประเทศกำเนิด CHINA

ผลการตรวจพบ จำนวน ปริมาณ ชนิดสินค้า ประเภทพิกัดฯ ตรงตามสำแดง แต่ตรวจพบสินค้า 5 ตู้คอนเทนเนอร์ (ตู้หมายเลข SEGU4333987, PGTU9142780, REGU5059437,TCNU5135880, DFSU6155894) จำนวน 127 PK น้ำหนัก 119,009.74 KGM ที่บรรจุภัณฑ์สินค้ามีข้อความภาษาอังกฤษระบุ “Made in Thailand”

ต่อมาวันที่ 29 มกราคม เจ้าหน้าที่ศุลกากรฝ่ายสืบสวนและปราบปราม ส่วนควบคุมทางศุลกากร ได้รับข้อมูลจากสายข่าวทำการขยายผลจับกุม โดยตรวจสอบใบขนสินค้าเข้าเขตปลอดอากร เลขที่ A013-06201-01128 จำนวน 4 ตู้คอนเทนเนอร์ (ตู้หมายเลข GLDU3938342, CXDU2246165, GESU6705271, OCGU8099144) สำแดงสินค้าเป็น ตะปู (STEEL NAILS) จำนวน 93 PK น้ำหนัก 87,900.000 KGM ราคา 3,466,167.73 บาท พิกัดประเภท 7,317.00.90 อัตราอากร 10% ประเทศกำเนิด CHINA

ผลตรวจพบ จำนวน ปริมาณ ชนิดสินค้า ประเภทพิกัดฯ ตรงตามสำแดง ทั้ง 4 ตู้คอนเทนเนอร์ แต่ตรวจพบว่าที่บรรจุภัณฑ์ของสินค้ามีข้อความภาษาอังกฤษระบุ “Made in Thailand”

การจับกุมสินค้าทั้ง 2 ราย พบว่าบรรจุภัณฑ์ของสินค้าระบุ Made in Thailand โดยข้อเท็จจริงสินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าที่ผลิตจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งต้องการทำให้เชื่อว่าสินค้าดังกล่าวผลิตในประเทศไทย การแสดงข้อความดังกล่าวบนหีบห่อและบรรจุภัณฑ์ของสินค้า จึงเป็นการสำแดงเมืองกำเนิดเป็นเท็จ กรณีเป็นความผิดฐานยื่น หรือยอมให้ผู้อื่นยื่นใบขนสินค้า เอกสารหรือข้อมูล ซึ่งเกี่ยวกับการเสียอากรหรือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติไม่ถูกต้องหรือ ไม่บริบูรณ์ เพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงข้อห้ามข้อจำกัด อันเป็นความผิดตามมาตรา 202 มาตรา 244 มาตรา 252 พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2560 และตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ.ห้ามนำของที่มีการแสดงเมืองกำเนิดเป็นเท็จเข้ามา พุทธศักราช 2481