“ราชกิจจานุเบกษา” ประกาศข้อยกเว้น ห้ามรถบรรทุก 6-10 ล้อ เข้ากรุงเทพฯช่วง “เคอร์ฟิว”

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักรว่า ด้วยยกเว้น การห้ามรถบรรทุก 4 ล้อ 6 ล้อ และ 10 ล้อขึ้นไปเดินในเขตกรุงเทพมหานครในช่วงเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เนื่องจากมีการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ฉบับที่ 2)

ตามที่ได้มีประกาศเรื่องการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 1) ลงวันที่ 28 เมษายน 2563 กรณีสถานการณ์ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ออกไปอีกคราวหนึ่ง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

และประกาศเรื่องการให้ข้อกำหนดประกาศและคำสั่งที่นายกรัฐมนตรี กำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับลงวันที่ 28 เมษายน 2563 นั้น เพื่อให้การจัดการจราจรในเขตกรุงเทพมหานครมีความเหมาะสมกับการจราจรในห้วงระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 (38) แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2562 และมาตรา 139 (1) แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 ประกอบกับคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 524/2562 เรื่องแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 ลงวันที่ 18 กันยายน 2562 จึงออกข้อบังคับไว้ดังนี้