เทวัญฯ ลงพื้นที่โคราช สร้างเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคส่วนภูมิภาค พร้อมนำทีม สคบ.ลุยตรวจสินค้าในห้างสรรพสินค้า พบสินค้ายี่ห้อดัง มีปริมาตรไม่ตรงฉลาก เตรียมเรียกผู้ประกอบการชี้แจง

นครราชสีมา-เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเสริมสร้างเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย พล.ต.ต.ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ,หัวหน้าส่วนราชการ ,ผู้แทนส่วนราชการ ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ,กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ,นักเรียน นักศึกษา , เครือข่ายภาคประชาชน และประชาชน เข้าร่วมโครงการกว่า 500 คน

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมบทบาทขององค์กรภาคเอกชนและภาคประชาชน ควบคู่ไปกับภาคราชการ ในการพัฒนาศักยภาพประชาชนและชุมชนท้องถิ่น เพื่อก่อให้เกิดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง สามารถพิทักษ์ปกป้องสิทธิและ ผลประโยชน์ของตนและสังคมไทยได้ ซึ่ง สคบ. ทํางานเชิงรุกบูรณาการแบบมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งการป้องกัน เฝ้าระวัง สร้างการรับรู้ และบังคับใช้กฎหมาย พร้อมกับขยายเครือข่ายสร้างความร่วมมือทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคผ่านกลไกต่าง ๆ อาทิ ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ,สํานักงานยุติธรรมจังหวัด , ศูนย์ยุติธรรมชุมชน , สํานักงานกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองแห่งชาติอาสาประชารัฐ รวมไปถึง หน่วยงานราชการที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกันในด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ที่เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางการสร้างการรับรู้ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง สามารถใช้บริการของ สคบ. ได้อย่างทั่วถึง สะดวก รวดเร็ว และสามารถบังคับใช้กฎหมายให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งและเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค

โดยหลังจากเปิดการสัมมนา นายเทวัญ ฯ พร้อมด้วยคณะ ได้ลงพื้นที่ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส สาขาหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เพื่อตรวจสอบสินค้าและบริการ ซึ่งพบน้ำยาปรับผ้านุ่มและครีมอาบน้ำยี่ห้อดัง มีปริมาตรสินค้าภายในบรรจุภัณฑ์ไม่ตรงกับที่ระบุไว้ข้างผลิตภัณฑ์ จึงเตรียมแจ้งให้ผู้ประกอบการสินค้าดังกล่าวเข้ามาชี้แจง หากพบว่า มีเจตนาทำผิดกฎหมาย จะถูกดำเนินคดีตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค ฉบับที่ 4 มีโทษจำคุก 6 เดือน ปรับไม่เกิน 100,000 บาท

/////////ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ / นครราชสีมา