เมื่อวันที่ 28 มิ.ย.ที่ผ่านมา นายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอำเภอเมือง เชียงใหม่ ลงนามหนังสือด่วนที่สุดให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง “การรับบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือในการดับไฟป่าในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ของ ฌอนบูรณะหิรัญ” โดยเนื้อหาระบุว่า ตามที่ปรากฏข่าวสารทางสื่อสังคมออนไลน์กรณี “ฌอน บูรณะหิรัญ” เปิดรับบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือในการดับไฟป่าในพื้นที่อำเภอเมืองเซียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2563 จนถึง 1 พฤษภาคม2563 เป็นเงินจำนวน 875,741.53 บาท

อำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า นายฌอน บูรณะหิรัญ มิได้มายื่นขออนุญาตทำการเรี่ยไร ตามพระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พุทธศักราช 2487 ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเชียงไหม่ จังหวัดเชียงใหม่ แต่อย่างใด